За НСЖЕ

Фондация “Национален съвет за журналистическа етика” (НСЖЕ) е учредена през 2005 г. като юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза.

Целта на Фондацията е да създаде и поддържа система за саморегулиране на печатните и електронните медии в България на основата на Етичния кодекс на българските медии, приет през 2005 г.

Съучредители на фондацията са Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, Съюзът на издателите в България, Съюзът на българските журналисти, Българска медийна коалиция и Фондация “Център за развитие на медиите”.

В по-широк план, Фондацията си поставя за цел чрез утвърждаването на единни професионални стандарти, популяризиране на медийната саморегулация и правото на засегнатите лица на жалба, да спомогне за повишаване на информационната култура на аудиторията и създаване на потребност за търсене на точна, проверена и балансирана информация. Считаме, че това повишава доверието в медиите, както и тяхната отговорност.

За да гарантира достъпна, ясна, бърза и безплатна процедура за подаване и разглеждане на жалби от граждани и организации срещу печатни и електронни медии, НСЖЕ поддържа секретариат и работен орган – Етична комисия, която разглежда и се произнася по постъпилите жалби.