Изявление на Комисията за журналистическа етика

Posted on Posted in Новини

Етичният кодекс на българските медии е подписан през ноември 2004 г. и е отворен за присъединяване /списък на подписалите кодекса медии/.

Националният съвет за журналистическа етика е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Съветът излъчва Комисия за журналистическа етика,  която да следи за спазването на нормите на Етичния кодекс на българските медии.

Етичният кодекс на българските медии и Комисията за журналистическа етика са признати от закона. С изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ)  от 2020 г. това признание бе препотвърдено (чл.4б, ал.1, т.1 ЗРТ ).

Според Директива (ЕС) 2018/1808 съвместното регулиране осигурява правна връзка между саморегулирането и националния законодател в съответствие с правните традиции на държавите от ЕС. При съвместното регулиране регулаторната роля е споделена между заинтересованите страни и   националните регулаторни органи.

Законът възлага на Съвета за електронни медии  правото и задължението да налага санкции за неизпълнение на решенията на Комисията по журналистическа етика. Това е уникална форма на законово установено сътрудничество и взаимовръзка между субектите на регулация и саморегулация (чл.126 г ЗРТ), така както се изисква от правото на ЕС.

Членовете на Комисията за журналистическа етика осъществяват дейността си  безвъзмездно. Комисията не е получавала дарения  или възнаграждения от публични или частни източници.