Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за Фондация „Национален съвет за журналистическа етика” („Фондацията“, „ние“, „нас“).

 

Фондацията уважава Вашата лична и персонална сфера и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните[1] и действащото в Република България законодателство за защита на личните данни.

 

С настоящата Политика за поверителност на лични данни („Политиката“) Ви информираме за това как Фондацията събира и използва личните Ви данни.

 

Настоящата Политика се отнася за обработването на лични данни на физически лица – страни и представители на страни по производства пред Комисията по журналистическа етика; физически лица – доставчици и представители на доставчици на услуги на Фондацията; посетители на уебсайта на Фондацията: http://mediaethics-bg.org/ („Уебсайта“); лица, с които Фондацията кореспондира под различни форми; физически лица, направили искания за упражняване на права на субект на данни, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните.

 

 1. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Администратор на личните данни е Фондация „Национален съвет за журналистическа етика”.

 

Фондация „Национален съвет за журналистическа етика” (Фондацията) е юридическо лице с нестопанска цел, вписана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 131463428, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 14, Лендмарк център, ет. 1.

 

Ако имате въпроси, свързани с настоящaта Политика за поверителност или относно обработваните от Фондацията лични данни, може да се обърнете за информация към нас. Данните за връзка с Фондацията са:

 • адрес: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 14, Лендмарк център, ет.1, за Фондация „Национален съвет за журналистическа етика”;
 • e-mail: mediaethicbg@gmail.com.

 

Повече информация относно действащите нормативни актове за защита на личните данни можете да получите на официалната страница на Комисията за защита на личните данни на Република България: www.cpdp.bg.

 

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

 1. „Лични данни” означава всяка информация, свързана с физическо лице („субект на данни“), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като: име, личен идентификационен номер, данни за местонахождение, пол, адрес, телефонен номер, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

 

 1. „Обработване на лични данни” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

 • ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИТЕ

    

Обичайно Вашите лични данни, обработвани от Фондацията, са получени директно от Вас като субект на данни.

 

Вашите лични данни могат да бъдат получени от трето лице в следните случаи:

 • при обработване на лични данни във връзка с производства пред Комисията по журналистическа етика – лични данни могат да бъдат предоставени от страна по производството, различна от субекта на данните, трето лице, или да бъдат публично достъпни (информация, публикувана в медиите);
 • при обработване на лични данни във връзка с договори за предоставяне на услуги – лични данни могат да бъдат предоставени от представител на организацията, за която работите.

 

Има и случаи, в които личните данни се събират автоматично – това се отнася за случаите на събирането на лични данни чрез т.нар. „бисквитки“ и log файлове, генерирани при посещение на нашия Уебсайт. За повече информация вижте нашата Политика за бисквитки, достъпна на нашия Уебсайт.

 

Ако Вие предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че на това лице е била предоставена тази Политика и че са спазени изискванията на приложимото законодателство, преди да предоставите информацията.

 

Ако сте на възраст под 14 години, моля не ни предоставяйте Ваша информация, освен ако нямате разрешението на родител или настойник да направите това.

 

Молим за Вашето съдействие да поддържаме Вашата информация актуална, като ни информирате за всякакви промени във Вашите лични данни.

 

 1. ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Личните данни, които Фондацията обработва, са различни за различните категории субекти на данни.

 

 1. Данни, свързани с идентифициране на самоличността:
 • имена – обработват се за: страни и представители на страни по производства по жалби, подавани до Комисията по журналистическа етика; доставчици и представители на доставчици на услуги; лица, с които Фондацията разменя кореспонденция (по имейл, чрез контактна форма на Уебсайта или чрез физическа поща);
 • единен граждански номер/личен номер на чужденец – обработват се за физически лица – доставчици и представители на доставчици на услуги, физически лица, отправили искания към Фондацията за упражняване на права на субект на данни;
 • данни от документ за самоличност физически лица – обработват се за доставчици и представители на доставчици на услуги, физически лица, отправили искания към Фондацията за упражняване на права на субект на данни.

 

 1. Данни за контакт (адрес; телефонен номер; e-mail /електронна поща) – обработват се за страни и представители на страни по производства по жалби, подавани до Комисията по журналистическа етика; доставчици и представители на доставчици на услуги; лица, с които Фондацията разменя кореспонденция (по имейл, чрез контактна форма на Уебсайта или чрез физическа поща).

 

 1. Други данни
 • Данни за социална, религиозна, политическа, икономическа, етническа идентичност, трудови и медицински данни могат да бъдат обработвани по отношение на страни и представители на страни по производства по жалби, подавани до Комисията по журналистическа етика, доколкото обработването на такива данни е свързано с производството пред Комисията по журналистическа етика и при подходящи гаранции за правата и свободите на субекта на данни и при спазване на приложимото законодателство;
 • финансови данни и данни за банкови сметки– по отношение на доставчици на услуги.
 • IP адрес, дата и час на посещение на Уебсайта, използван интернет браузър, посетени уеб страници, използвано устройство и друга информация, свързана с посещението на Уебсайта на Фондацията – по отношение на посетители на Уебсайта на Фондацията.

 

 

 1. V. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ

 

Фондацията обработва личните Ви данни само за целите, за които са събрани, освен ако обработването за други цели е съвместимо с първоначалните цели.

 

 1. Цели, при които обработването се основава на изпълнение на задача от обществен интерес:

 

Лични данни на страни и представители на страни по производства по жалби, подавани до Комисията по журналистическа етика във връзка с нарушаване на правилата на Етичния кодекс на българските медии („Етичния кодекс“), се обработват за нуждите на:

 

1.1. Администрирането на жалби: регистрация на жалбата във воден регистър от Фондацията; водене на преписки; проверка на допустимостта и явната неоснователност на жалбата; контакт със страните за участие в заседания на Комисията за журналистическа етика („Етичната комисия“), медиация, отстраняване на нередовности от жалбата, искане на становище по жалбата от ответната страна, изпращане на решения на Комисията за журналистическа етика.

 

1.2. Разрешаване на спорове между медии и аудитория относно спазването на правилата на Етичния кодекс на българските медии от Комисията за журналистическа етика – преценка за основателност на жалбата и вземане на решение и изготвяне на решението по постъпилата жалба.

 

1.3. Публикуване на решенията на Комисията по журналистическа етика – Фондацията публикува на Уебсайта решенията по спорове с предмет правилата на Етичния кодекс, с цел утвърждаването на единни професионални стандарти, популяризиране на медийната саморегулация и правото на засегнатите лица на жалба, повишаване на информационната култура на аудиторията и създаване на потребност за търсене на точна, проверена и балансирана информация, както и за издигане авторитета на медиите.

 

 1. Цели, при които обработването на лични данни се основава на изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключването му:

 

Лични данни на доставчици и представители на доставчици на услуги, се обработват за нуждите на:

 

2.1. Изготвяне на договор – с цел подписване на договор, Фондацията трябва да разполага с определени лични данни на съконтрахента (напр. име, ЕГН /личен номер на чужденец/ номер на лична карта, постоянен адрес) и данни за контакт с него. Възможно е Фондацията да поиска допълнителна информация в зависимост от характера на услугите, които са предмет на договора, като например номер на банкова сметка.

 

 • Изпълнение на сключения договор – съдействие при изпълнение на правата и задължения по сключения договор, в т.ч. заплащане или обработка на получено плащане въз основа на договора.

 

 • Кореспонденция във връзка със сключения договор – Фондацията обработва лични данни, за да осъществява контакт със своите съконтрахенти. Съобщенията касаят само услугите, предмет на договора.

 

 1. Цели, при които обработването на лични данни се основава на спазване на законово задължение:

 

 • Предприемане на мерки за наблюдение на операциите и сделките с оглед изпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма – обработване за тези цели се осъществява само доколкото това се изисква съгласно ЗМИП по отношение на клиенти по смисъла на ЗМИП (физически или юридически лица или други правни образувания, които встъпват в делови взаимоотношения или извършват единична операция или сделка с Фондацията), действителни собственици на клиенти, представляващи на клиенти, лица, включени в контролните органи, органите на управление и представителство на клиенти.
 • Упражняване на правата на субект на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните – за да предоставим съответната информация или извършим необходимото действие (обработване за тези цели се осъществява по отношение на всички субекти на данни, които упражняват свои права като субекти на данни).

 

 • Изпълнение на задължения на Фондацията, произтичащи от данъчното и осигурителното законодателство, свързани с плащане на данъци и осигурителни вноски (обработване за тези цели се осъществява само по отношение на доставчици и представители на доставчици на услуги).

 

 • В други случаи, в които обработването на лични данни може да се изисква съгласно приложимото българско законодателство.

 

 1. Цели, при които обработването на лични данни се основава на легитимните интереси на Администратора или на субекта на данните или трето лице:

 

4.1. Съдебни действия във връзка със защита на правата на Фондацията – Фондацията може да обработва личните Ви данни, за да защитава правата и законните си интереси в съдебни/арбитражни/изпълнителни процеси, включително с помощта на външни адвокати (обработване за тези цели може да се осъществи по отношение на всички субекти на данни, с които Фондацията има правен спор).

 

4.2. Обработване на запитвания, с изкл. на жалби, постъпващи чрез контактната форма, налична на Уебсайта – Фондацията ще обработва личните Ви данни, предоставени от Вас чрез контактната форма, налична на Уебсайта на Фондацията, за да може да отговори на всяко Ваше запитване, възражение, мнение или препоръка (обработване за тези цели се осъществява по отношение на субекти на данни, подали съобщение чрез контактната форма на Уебсайта на Фондацията).

 

 • Абониране за решения – За да получавате съобщения за нови решения на Комисията за журналистическа етика, Вие трябва да се абонирате за това чрез регистрационната форма, достъпна на Уебсайта, като предоставите име и електронен адрес. Фондацията ще използва предоставените имена и електронни адреси само за целите на информирането Ви, че е публикувано ново решение. Легитимните интереси на Фондацията се изразяват в осигуряване на прозрачност на своята дейност по решаване на спорове между аудитория и медия (обработване за тези цели се осъществява по отношение на субекти на данни, абонирали се да получават решения на Етичната комисия по имейл).

 

4.4. Съхранение на данни в лог файлове – Фондацията ще обработва данните, съхранявани в лог файловете с цел предотвратяване на хакерски атаки; водене на статистика на посещенията; осигуряване на възможност за администриране на Уебсайта чрез ftp връзка; осигуряване на възможност за оказване на техническо съдействие при възникване на казус със Уебсайта; съдействие на държавни органи при упражняване на правомощията им по ЗМВР и приложимите процесуални закони (обработване за тези цели се осъществява по отношение на посетителите на Уебсайта на Фондацията).

 

4.5. Използване на бисквитки – вижте нашата Политика за бисквитки.

 

Обработването за тези цели е необходимо за защитата на законните интереси на Фондацията като администратор на лични данни, като тези интереси са свързани с основната дейност и цели, за постигането на които е създадена Фондацията. Фондацията е предприела всички необходими мерки, за да гарантира сигурното и законосъобразно обработване на личните Ви данни.

 

 1. VI. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА УЕБ СТРАНИЦАТА НА ФОНДАЦИЯТА – http://mediaethics-bg.org/

 

В допълнение към информацията, посочена по-горе, в настоящия раздел се описва как използваме личните Ви данни, когато посещавате Уебсайта на Фондацията.

 

Чрез Уебсайта на Фондацията, Вие можете да:

 • разглеждате съдържанието, качено на Уебсайта на Фондацията;
 • подадете жалба срещу медия за нарушения на Етичния кодекс;
 • отправите запитване, молба, препоръка или друго искане, различно от жалба;
 • се регистрирате, за да получавате съобщения, когато бъде публикувано ново решение на Комисията за журналистическа етика.

 

При посещение на нашия Уебсайт при всички случаи се събират лични данни в т.нар. log файлове и в „бисквитки” /виж по-долу в Раздел VI/. Обичайно в log файловете се събира информация за IP адрес, дата и час на посещение, използван браузър, посетени страници от съответния потребител. При осъществяване на комуникация с Фондацията (чрез подаване или отговор на жалби; при комуникация, подадена чрез контактната форма на Уебсайта) се събират и идентификационни данни и данни за контакт.

 

 1. Фондацията събира лични данни чрез своя Уебсайт основно по два начина:

 

 • пряко – когато предоставяте лични данни, за да осъществите комуникация с нас, подавате жалба;

и

 • непряко – чрез технологията на нашия Уебсайт.

 

 1. Основание за обработване

 

Обработването на личните Ви данни, когато подавате жалба за нарушение на правилата на Етичния кодекс чрез Уебсайта ни, е в изпълнение на задача от обществен интерес. Целта, за която обработваме Вашите лични данни, е решаване на спорове между дадена медия и лице, подало жалба срещу нея, във връзка с правилата, установени в Етичния кодекс на българските медии.

 

Когато използвате контактната форма на Уебсайта на Фондацията, за да можем да Ви идентифицираме, да обработим съобщението и да Ви изпратим нашия отговор, е необходимо да обработим Ваши идентификационни данни и данни за контакт, които следва да бъдат попълнени при изпращане на съобщението. Това обработване се основава на нашите (но и Вашите) легитимни интереси. Ако това запитване е свързано със сключен договор, то основанието за обработване на личните Ви данни е в изпълнение на сключен договор.

 

Основание за обработване на личните Ви данни, когато се абонирате чрез Уебсайта за получаване на съобщения за нови решения на Комисията, е въз основа на легитимните интереси на Фондацията. Целта да обработваме личните Ви данни, предоставени от Вас, е за да Ви изпратим съобщение с информация за публикуването на ново решение. Легитимните интереси на Фондацията се изразяват в осигуряване на прозрачност на дейността по решаване на етични спорове относно медийно съдържание. Вие имате право да прекратите по всяко време абонамента си, като уведомите Фондацията за желанието си чрез посочените по-горе в Раздел I данни за контакт.

 

Използването на бисквитки и съхранението на данни в лог файлове също се основават на легитимните интереси на Фондацията.

 

VII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 

Уебсайтът ни използва бисквитки. Моля вижте Политиката за бисквитки, в която можете да намерите подробна информация за „бисквитките”, видове, период на съхранение, наличие на „бисквитки на трети лица”.

 

VIII. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. Лица, на които Фондацията предоставя лични данни по силата на действащото законодателство:

 

1.1. Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) – достъп до лични данни на всяка категория субект на данни може да бъде предоставен в случай на проверка и при спазване на приложимото законодателство;

1.2. Правораздавателни органи – съдилища, прокуратура, арбитражни съдилища /при наличие на договорно основание/ – в случай на правен спор между субект на данни и Фондацията, лични данни на субекта на данни може да бъдат предоставени на правораздавателни органи;

1.3. Органи на МВР – при упражняване на правомощия по Закона за Министерство на вътрешните работи и други нормативни актове;

1.4. Други държавни органи и институции – в случай на проверки и при спазване на приложимото законодателство;

1.5. Ответна страна по жалбата-медия – при подаване на жалба пред Комисията по журналистическа етика (във връзка с жалби срещу публикации в медиите).

 

 1. Лица, на които Фондацията предоставя лични данни във връзка със задача от обществен интерес:

 

Достъп до лични данни на страни и представители на страни по производства пред Комисията по журналистическа етика се предоставят на:

 

2.1. Членове на Комисията за журналистическа етика и Изпълнителен секретар на Фондацията – във връзка с разглеждане на случая, администриране на преписката и постановяване на решение по него.

 

Що се касае до посетители на Уебсайта и до лица, които са се абонирали за получаване на решения на Етичната комисия, обръщаме внимание, че при изготвяне на решенията на Комисията по журналистическа етика, имената на физическите лица (страни по производството и споменати в разглеждания материал) са анонимизирани – изписват се с абревиатура.

 

 1. Лица, на които Фондацията предоставя лични данни по силата на сключен договор

 

3.1. Служителите на Фондацията, чиято трудова дейност е свързана със:

 • регистриране, водене на преписки, администриране и предварителна проверка за допустимост на жалбите, контакт със страните;
 • сключване на договори и изпълнението им, действия предхождащи неговото подписване;
 • кореспонденция с трети лица;
 • счетоводно отчитане на сделки;
 • проверки във връзка с посещенията на Уебсайта на Фондацията.

 

3.2.  Други /трети/ физически и юридически лица, обработващи лични данни по силата на договор с Фондацията, в случай на необходимост във връзка с предоставяните услуги:

3.2.1.Трети лица, предоставящи информационни и комуникационни услуги и технологии във връзка с операционните системи и услуги, ползвани от Фондацията – доставчици на софтуерни услуги, куриери и др. – лични данни на всички категории субекти на данни;

3.2.2. Външни адвокати/адвокатски дружества, които имат сключени договори за правно обслужване и правна защита с Фондацията – лични данни на всички категории субекти на данни;

3.2.3. Кредитни институции /банки/ – лични данни на доставчици и представители на доставчици на услуги;

3.2.4. Външни счетоводители/счетоводни къщи, които осъществяват счетоводното обслужване на Фондацията – лични данни на доставчици и представители на доставчици на услуги;

3.2.5. Физически лица, които по силата на граждански договор, са ангажирани с дейности, свързани с обработване на лични данни, като администриране на преписки на Комисията по журналистическа етика, сключване и изпълнение на договори за предоставяне на услуги, водене на кореспонденция, проверки във връзка с посещенията на Уебсайта на Фондацията и др.;

3.2.6. Хостинг компания – при предоставяне на услуги по хостинг на Уебсайта, компанията, предоставяща хостинг услугите има достъп до log файловете, съдържащи информацията за посещенията на Уебсайта.

 

 1. Фондацията няма да споделя Вашите лични данни с лица, базирани извън Европейското икономическо пространство.

 

 1. IX. ВАШИТЕ ПРАВА

 

Във връзка с обработването на Вашите лични данни от Фондацията, Вие разполагате с изброените в настоящия раздел права. Правата по т. 1 до 6 по-долу можете да упражните, като изпратите писмено искане до Фондацията чрез посочените по-горе в Раздел I данни за контакт.  Ако упражнявате някое от посочените права, ние ще проверим Вашето право да го упражните и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по-сложни случаи или ако сме получили многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме своевременно.

 

Вашите права са следните:

 

 1. Право на достъп – Имате право по всяко време, при поискване, да получите информация от нас относно категориите лични данни, свързани с Вас, които обработваме и източниците на тези данни, целите на обработване, получателите или категориите получатели, на които данните се предоставят и всякаква друга информация, която е необходимо да получите съгласно приложимото законодателство.

 

 1. Право на коригиране – Имате право да поискате от Фондацията да коригира или допълни Ваши лични данни, когато те са неточни или непълни. Фондацията осигурява своевременната им актуализация.

 

 1. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен”) – По Ваше искане, Фондацията изтрива или анонимизира личните Ви данни в следните случаи: когато Вашите лични данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглили предоставено съгласие, което е било основание за обработването и не е налице друго правно основание за обработване; когато възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество над Вашите фундаментални права и свободи; в други случаи, които вече нямаме законово основание да обработваме Вашите лични данни и на други основания за изтриване на данните съгласно закона.

 

Законът предвижда случаи, в които Фондацията има право да откаже да изтрие личните Ви данни. Това са случаи, в които обработването е необходимо за:

 • упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение на Фондацията или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официални правомощия на Фондацията;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент за защита на данните;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

 1. Право на ограничаване на обработването – Вие можете, в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните, да изискате от нас да обработваме Вашите лични данни само до ограничена степен. Това право се прилага по-специално, ако точността на Вашите лични данни е оспорена; ако поискате ограничена обработка вместо изтриване при условията на законно искане за изтриване; в случай че данните вече не се изискват за целите, които преследваме, но Вие изисквате данните, за да установите, упражните или защитите законните ви права; и докато трае проверка от наша страна, в случай че сте възразили срещу обработването.

 

 1. Право на преносимост на данните – Когато обработването на личните Ви данни е основано на съгласие или на договорно задължение и се извършва с автоматизирани средства, Вие имате право да получите личните данни, които се отнасят до Вас и които сте предоставили на Фондацията в широко разпространен, структуриран и пригоден за машинно четене формат, както и да поискате Фондацията да препрати/прехвърли тези данни към друг администратор, без възпрепятстване от Фондацията, когато това е технически осъществимо.

 

 1. Право на възражение – Вие имате право по причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, да подадете възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато обработването им се основава на легитимен интерес на Фондацията или на трета страна, съответно когато е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия. В случай че Фондацията установи убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или това обработване е с цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ние ще продължим да обработваме Вашите лични данни. В този случай Фондацията ще се свърже с Вас, за да изясни причините да продължава да обработва данните Ви. Ако такива убедителни законови основания за обработването не бъдат установени, Фондацията ще преустанови обработването на личните Ви данни и ще информира всички засегнати страни, на които данните са били законосъобразно предоставени.

 

Имате право да възразите и срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, като в този случай обработването на личните данни се преустановява без допълнителни изисквания. Към момента Фондацията не обработва лични данни за целите на директния маркетинг.

 

 1. Право на подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни – Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни срещу действията на Фондацията, свързани с обработката на личните Ви данни. Комисията за защита на личните данни е с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: cpdp.bg. Молим Ви преди това да се опитате да разрешите проблема с нас, въпреки че имате право да се свържете с Комисията за защита на личните данни по всяко време.

 

 

 1. X. ПРИЛАГАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 

Фондацията не прилага в своята дейност автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по смисъла на чл. 22 от Общия регламент относно защитата на данните.

 

 1. XI. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

 

 1. Ние защитаваме личните данни в строго съответствие с действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и личните данни (вкл. Регламент ЕС/2016/679).

 

 1. Вашата информация се съхранява на наши защитени сървъри или на защитени сървъри на наши подизпълнители или партньори (или в определени случаи информацията се съхранява и на хартиен носител при спазване на необходимите защити). Информацията е достъпна и се използва в съответствие с нашите политики и стандарти за сигурност (или тези на нашите подизпълнители или партньори), винаги при спазване на действащото законодателство и необходимите мерки за защита.

 

 1. Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или Уебсайта е без риск от кибер атаки, ние и нашите партньори работим усилено, за да поддържаме мерки за физическа, персонална, документална и защита на автоматизирани информационни системи по отношение на Вашите данни в съответствие с приложимото законодателство. Например, ние прилагаме следните мерки:
 • Строго ограничен достъп на служители и подизпълнители до Вашите данни, предоставен само с оглед реализиране на целите, за които се обработват и на база необходимост от узнаване;
 • Личните данни се съхраняват в електронен вид в служебни компютри, до които имат достъп служителите на Фондацията посредством лични акаунти и пароли; осъществява се наблюдение и защита от вируси; създават се копия и резервни копия за възстановяване.
 • Всички хартиени документи, които могат да съдържат Ваши лични данни, се съхраняват в архив на адреса по регистрация на Фондацията.
 • На адреса по регистрация на Фондацията, където се извършва обработване на лични данни, се осъществява денонощна физическа и техническа (чрез сигнално-охранителна техника и видеонаблюдение) охрана; противопожарна защита, въведени са процедури за контрол на физическия достъп.
 • Служителите на Фондацията, който обработват лични данни, са запознати с изискванията на действащото законодателство, с политиките на Фондацията, със съществуващите рискове и сценарии за действие при настъпването им.
 • Предвидена е и договорна защита по договорите с трети лица – обработващи лични данни от името на Фондацията.

 

XII. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Фондацията ще обработва и съхранява личните Ви данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, за които Вашите лични данни са събрани, както и за да бъдат изпълнени законовите изисквания за съхранение на тези данни за определен срок. Фондацията унищожава данните, веднага след като целта, поради която са събрани, е изпълнена, освен ако същите не са необходими за спазване законите на Република България, както и за изпълнение на задача от обществен интерес или свързана с упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администраторите на лични данни, съгласно правото на Съюза или съгласно правото на държава членка.

 

Личните данни, съдържащи се в документите по производствата пред Комисията за журналистическа етика, се съхраняват за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на приключване на производството. След изтичането на този срок се съхраняват решенията на Комисията по журналистическа етика, в които личните данни са анонимизирани (напр. за имената на физическите лица се ползва абревиатура), до отпадане на обществения интерес от публичност на решението.

 

Личните данни, съдържащи се в счетоводните и финансови документи и в документите във връзка с формирането на органите на Фондацията, се съхраняват за целите на данъчно – осигурителния контрол съгласно нормативно определените срокове.  При всички случаи личните данни се съхраняват до окончателното уреждане на всички финансови отношения между страните в зависимост от нормативните изисквания.

 

Личните Ви данни, които се обработват с цел изпълнение на договор с Фондацията, се съхраняват за срока на действие на правоотношението и след това – до изтичане на приложимите давностни и преклузивни срокове във връзка с упражняване на права и предявяване на претенции.

 

Личните данни на субектите, които са се абонирали за получаване на съобщения за нови решения на Етичната комисия, ще се обработват до прекратяване на абонамента от страна на съответното лице.

 

Кореспонденция, съдържаща лични данни, разменена чрез контактната форма на Уебсайта, чрез електронна поща или чрез физическа поща, се съхранява за срок от 5 години след получаването ѝ.

 

Лични данни, обработвани във връзка с получени от Фондацията искания за упражняване на права на субект на данни, се съхраняват за срок от 1 година след получаване на искането.

 

Когато обработването на личните данни е във връзка с предявяване на правни претенции и защита в правни спорове, сроковете за съхранение и изтриване са следните:

 • До изтичане на приложимите давностни и преклузивни срокове за упражняване на права и предявяване на претенции;
 • 5 години от влизане в сила на решението/ датата на прекратяване на изпълнителното дело, ако е образувано такова – при правни спорове, по които е постановено осъдително решение;
 • До разпореждане с правото от страна на Фондацията – при правни спорове, по които е постановено решение по конститутивен или установителен иск.

 

Личните данни за посетители на Уебсайта, събирани чрез т.нар. log файлове, се съхраняват за срок от 1 месец след получаването им. Сроковете за съхранение на данните, събирани чрез т.нар. бисквитки, можете да видите в Политиката за бисквитки на нашия Уебсайт.

 

След изтичане на срока на съхранение Фондацията осигурява надлежното унищожаване, изтриване или анонимизиране на личните данни, при спазване на приложимото законодателство.

 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Ние можем да правим промени в тази Политика от време на време. Промените в тази Политика ще влязат в сила, когато преразгледаната Политика бъде публикувана на страницата ни: http://mediaethics-bg.org/. Ако Вие използвате нашата страница или нашите услуги след промените, това ще се тълкува като приемане от Ваша страна на актуализираната Политика.

 

Настоящата политика е приета с решение на Съвета на учредителите на Фондацията от 25.08.2020 г.

[1] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), ОВ L 119/1 -88.