Правилник за дейността

П Р А В И Л Н И К
за дейността на Комисията за журналистическа етика

І. Вътрешна организация на работата
Заседания и начин на работа
Чл. 1. (1) С оглед изпълнението на задачите си комисията се събира на редовно заседание не по-рядко от веднъж месечно при наличието на образувани преписки.
(2) Заседанието се свиква от председателя на комисията чрез секретариата на Фондация “Национален съвет за журналистическа етика”. Комисията може да бъде свикана на заседание и по инициатива на една четвърт от членовете й.
(3) Поканата за заседанието се отправя най-малко 5 дни предварително по електронна поща. Дневният ред се обявява в поканата. В спешни случаи срокът на поканата може да е по-кратък, но не по-малко от 24 часа и се съобщава по телефон.
(4) При необходимост председателят на комисията може да организира обсъждане и чрез размяна на съобщения по електронната поща.
(5) Секретариатът на Фондацията оказва техническо съдействие на комисията при изпълнение на нейните задачи.

Кворум и вземане на решения
Чл. 2. (1) Комисията има кворум, когато присъстват повече от половината от нейните членове.
(2) Комисията взима решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

Протокол от заседанието
Чл. 3. (1) Комисията води за заседанията си протокол, който трябва да съдържа:
1. място, дата и продължителност на заседанието;
2. списък на присъстващите;
3. дневния ред;
4. установяване на кворума;
5. жалбите и взетите решения по тях;
6. Специални искания на участници, отправени в открито заседание.
(2) Особените мнения се представят отделно и се прилагат към протокола.
(3) Протоколът се подписва от протоколиста и председателстващия, съответното заседание, а в случаите по чл. 1, ал. 4 – от председателя на комисията.

Непредубеденост
Чл. 4. Членовете на комисията, включително председателят и заместник-председателите, не могат да правят публични изказвания, в които предпоставят решения.

Публичност
Чл. 5. Разглеждането на жалби става на закрити заседания, освен ако комисията реши друго.

Отчетност
Чл. 6. Комисията се отчита за дейността и решенията си пред обществеността.

ІІ. Правила за разглеждане на жалбите
Право на жалба
Чл. 7. (1) Комисията приема за разглеждане жалби срещу публикации във вестници, списания, информационни агенции, интернет сайтове или други периодични издания, съответно срещу предавания, разпространени в програмите на доставчици на аудиовизуални медийни услуги и радиоуслуги, когато жалбата има за предмет установяване на нарушение на Етичния кодекс на българските медии.
(2) Право на жалба имат физически и юридически лица.
(3) Не се разглеждат:
1. жалби във връзка с публикации/предавания, публикувани/разпространени преди повече от два месеца от датата на подаване на жалбата;
2. анонимни жалби;
3. жалби по случаи, при които е налице висящо съдебно производство.
(4) В случаите, когато жалбата е препратена към комисията за журналистическа етика от друга институция, срокът по ал. 3, т. 1 се смята за спазен, ако е била изпратена в съответната институция в същия срок.

Съдържание на жалбата
Чл. 8. (1) Жалбите се подават в писмен вид и трябва да съдържат:
1. трите имена на жалбоподателя/пълно наименование (фирма) и ЕИК/БУЛСТАТ на юридическото лице;
2. адрес (пощенски адрес/е-mail) и телефон за връзка;
3. място и дата на подаване;
4. наименование на медията (вестник, списание, радиооператор, телевизионен оператор, информационна агенция, интернет сайт) и заглавие на публикацията/име на предаването;
5. дата на публикацията/дата и час на предаването;
6. предмет на жалбата:
• кой текст от Етичния кодекс на българските медии е нарушен според жалбоподателя;
• конкретно искане към комисията.
• Когато жалбата е насочена срещу печатна медия, интернет сайт или информационна агенция, към жалбата се прилага копие от публикацията, от което да е видно името на медията, датата, респективно часът на публикацията.

Регистър
Чл. 9. (1) Всички постъпили жалби се завеждат в регистър. Регистърът на жалбите съдържа:
1. датата, на която е постъпила жалбата;
2. името на жалбоподателя;
3. ответната медия/ медии;
4. предмета на жалбата съгласно чл. 8, ал.1, т.6;
(2) В регистъра се отразяват и всички действия, предприети от комисията във връзка с разглеждането на жалбата и датата на постановяване на решението.

Предварителна проверка и откриване на производството
Чл. 10. (1) Изпълнителният секретар на Фондацията извършва предварителна проверка за съответствие на всяка постъпила жалба с формалните изисквания на устава и този правилник. При пропуски и непълноти, изпълнителният секретар дава указание на жалбоподателя да допълни жалбата в съответствие с чл. 8, като определи за изпълнение 7-дневен срок.
(2) Изпълнителният секретар информира председателя на комисията за постъпили жалби не по-късно от три дни след постъпване на жалбата.
(3) Ако предметът на жалбата не е свързан с въпроси на журналистическата етика и Комисията по журналистическа етика очевидно не е компетентна да я разгледа, изпълнителният секретар, след консултация с председателя на комисията, съобщава това на жалбоподателя.
(4) Ако жалбата е явно неоснователна, изпълнителният секретар, след решение на Комисията по журналистическа етика, съобщава това на жалбоподателя.
(5) Когато жалбата съдържа всички изискуеми реквизити и е допустима, председателят определя член на комисията за докладчик, който да подготви и предложи на комисията проект за решение и мотиви.
(6) Комисията изпраща жалбата на ответната страна и я поканва за становище, като предоставя 7-дневен срок за предоставянето му.
(7) В случаите, когато жалбата засяга дейността на доставчик на медийни услуги, комисията предлага на ответната страна да предостави запис на онази част от програмата, във връзка с която се твърди извършено нарушение.

Медиация
Чл. 11. (1) Със съгласието на страните, комисията има възможност по всяко време, преди произнасяне с решение, да урежда конфликтите чрез медиация (посредничество).
(2) Срокът за провеждане на медиация не може да надхвърля 10 дни.
(3) С уведомяването на ответната страна за постъпилата жалба, изпълнителният секретар разяснява възможността за разрешаване на спора чрез посредничество.
(4) Страните могат да проведат срещи за доброволно уреждане на спора с посредничеството на председателя на комисията, нейни членове и изпълнителния секретар.
(5) По взаимно съгласие на страните и с оглед постигане на решение, удовлетворяващо двете страни, срокът по ал. 2 може да бъде удължен.
(6) Ако ответната медия реши, по свое собствено желание, да удовлетвори жалбата и предприетите съобразно това действия са приемливи за жалбоподателя, и се публикуват или излъчат по подходящ начин, казусът се смята за приключен. За достатъчно поправяне на нарушението се считат мерките, предприети от ответната страна, които са подходящи за опазване на професионалната етика и така възстановяват авторитета на медиите.
(7) След изтичане на срока по ал. 2 изпълнителният секретар проверява дали ответната медия е поправила сама нарушението на Етичния кодекс, като търси мнението на жалбоподателя. В противен случай, или ако предложените мерки не са достатъчни за жалбоподателя, то разглеждането на жалбата продължава съгласно този правилник.
(8) В случай, че не бъде постигнат резултат чрез медиация, производството пред комисията продължава.

Открито заседание на комисията. Изслушване на страните
Чл. 12. Когато докладчикът прецени, че фактите по случая не са изяснени в достатъчна степен, за участие в процедурите могат да бъдат поканени заинтересованите страни – лично или чрез техни упълномощени представители. Това става с разпореждане на председателя на комисията. Покани се отправят в писмена форма най-късно една седмица преди заседанието.

Отвод
Чл. 13. (1) Всеки от участниците в процедурата може да поиска отвод на членове на комисията при съмнение за конфликт на интереси. Членове на комисията сами могат да обявят своя отвод, когато съществува основание за съмнение в тяхната безпристрастност.
(2) Отвод на член на комисията се прави задължително, когато в разглеждания казус е засегнат той лично или медия, с която той има правна връзка.
(3) Обосновано писмено искане за отвод се подава до комисията в рамките на седем дни след изпращане на уведомлението.
(4) Ако по време на обсъжданията възникне съмнение за конфликт на интереси, то следва искането за отвод да се подаде незабавно.
(5) Комисията взима решение за основателността на отвода без участието на засегнатия член. За всеки случай на отвод се решава поотделно.

Закрито заседание на комисията
Чл. 14 (1) Решението на комисията се взема в закрито заседание.
(2) За заседанието се изготвя протокол, който отразява основните моменти от него. Специални искания на участници и решенията на комисията се записват дословно или се прилагат към протокола.
(3) Всеки член на комисията може да поиска дословното протоколиране на отделни изказвания.
(4) След като чрез протокола се запознаят с взетите решения и мотивите за тях, членовете на комисията, които не са присъствали на заседанието, могат да подкрепят решенията. В такъв случай техният глас се отразява като допълнение към протокола.
(6) Изпълнителният секретар на комисията информира заинтересованите страни за взетото решение. Решението се изпраща на заинтересованите страни в писмена форма след утвърждаване на протокола от заседанието.

Споразумения
Чл. 15. Във всеки един стадий на разглеждането на казуса комисията може да препоръчва и подканва страните към споразумяване.

Други процедурни правила
Чл. 16. (1) Членовете на комисията спазват изискването за поверителност на информацията.
(2) При разглеждането на случаите комисията се ръководи от нормите на Етичния кодекс на българските медии и свободните убеждения на своите членове.
(3) Членове, чийто убеждения не съвпадат с взетото от комисията решение, могат да оповестят особеното си мнение (вот на малцинството), ако са го обявили веднага след като е станало ясно, че взетото решение на мнозинството не съвпада с тяхното. Председателят на комисията е длъжен да оповести вота на малцинството и неговите мотиви.

Решения
Чл. 17. (1) Комисията се произнася с решение.
(2) Когато комисията стигне до убеждението, че жалбата е основателна и когато са изчерпани всички средства за споразумение, тя поканва медията, публикувала/разпространила оспорвания материал да публикува/разпространи поправка, да предостави право на отговор или да поднесе извинение по подходящ начин (препоръка);
(3) В случай, че съответната медия не изпълни препоръката и след отправеното предупреждение, комисията порицава публично съответната медия, като изразява неодобрението си за формата или съдържанието на оспорвания материал (порицание).
(4) При формулирането на препоръка следва да се вземе под внимание тежестта на нарушението, последиците за засегнатия/засегнатите в следствие на публикацията, както и евентуалните стъпки от страна на публикуващата/разпространяващата медия с цел намаляване на такива последствия и/или избягване на повторения на такива случаи.

Постановяване на решението
Чл. 18. (1) Взетите решения, заедно с мотивите към тях, се оформят писмено и се подписват от председателстващия заседанието и протоколиста.
(2) Решенията задължително трябва да бъдат придружени от мотиви.
(3) Особените мнения се прилагат към решението и протокола в тридневен срок.
(4) Решенията, заедно с мотивите към тях, се изпращат на заинтересованите страни не по-късно от седем дни след приемането им.
(5) До окончателното приключване на случая комисията може да дава информация само за формалния етап, на който той се намира, без да го коментира по същество.

Ново разглеждане
Чл. 19. (1) С оглед на доброволния характер на тяхното изпълнение, решенията, които взима комисията, не подлежат на обжалване. Възобновяването на приключен спор по дадена жалба е допустимо, ако:
1. това е поискано от жалбоподателя или ответната страна и
2. се доказват нови обстоятелства, които сами по себе си или във връзка с предишните мотиви за решението могат да доведат до решение, значително различаващо се от първоначалното.

Препоръки по принципни въпроси на журналистическата дейност. Становища по въпроси от обществен интерес
Чл. 20 (1) Комисията може по своя инициатива да разглежда въпроси от обществен интерес, както и да отправя препоръки към медиите по принципни въпроси на журналистическата дейност.
(2) Препоръки се издават по принципни въпроси по прилагането на Етичния кодекс.
(3) Становища се издават по въпроси – предмет на обществени дебати.

Публичност
Чл. 21 (1) Решенията, препоръките по принципни въпроси на журналистическата дейност и становищата по въпроси от обществен интерес се публикуват на сайта на комисията и се разгласяват по подходящ начин чрез медиите.
(2) Комисията може да не публикува решение, ако това се налага с цел защита на засегнатото лице.
(3) В случаите по чл. 17, ал. 3, комисията обявява порицанието публично. Публичното обявяване се осъществява чрез публикуване на решението на интернет страницата на комисията и изпращане на решението до медиите.

Дискусии
Чл. 22. Комисията може да организира публични дискусии по принципни въпроси на журналистическата дейност, както и по въпроси от обществен интерес.

Допълнителни разпоредби
Чл. 23 Комисията избира председател и заместник-председател/и с мандат 1 година.