Устав

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ -
УСТАВ НА

ФОНДАЦИЯ “НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ЕТИКА”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование

Член 1. (1) Фондацията има наименование “НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ЕТИКА” и придобива качеството на юридическо лице с вписването в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел на съда. Наименованието на Фондацията се изписва на латиница по следния начин: „NATIONAL COUNCIL FOR JOURNALISTIC ETHICS“.

Седалище

Член 2. (1) Седалището и адресът на управление на Фондацията са: гр. София, 1463, район „Триадица” , пл. "България", № 1, НДК, Административна сграда, ет.15, офис 2.

(2) Наименованието на Фондацията, нейното седалище и адрес, както и данните за нейната съдебна регистрация, включително и БУЛСТАТ, данъчен номер и банкови сметки, се поставят върху всички писмени изявления, документи и издания, които изхождат от нейно име.

Срок

Член 3. Съществуването на Фондацията не е ограничено със срок.

Самоопределение

Член 4. (1) Фондацията като юридическо лице с нестопанска цел се определя за извършване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 2 и чл. 38 от ЗЮЛНЦ.

(2) Фондацията не може да се преобразува във фондация за осъществяване на дейност в частна полза.

ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Цели

Член 5. Фондацията ще разходва имуществото си за осъществяване на следните цели:

 1. да защитава правото на аудиторията да бъде всестранно и точно информирана;
 2. да допринася за установяването на журналистически стандарти;
 3. да допринася за издигане авторитета на медиите;
 4. да създаде система за саморегулиране на медиите чрез прилагането на Етичен кодекс и решаването на спорове между медиите и аудиторията;
 5. да стимулира публичния дебат по въпросите на журналистическата етика;
 6. да укрепва свободата на словото, защитата на правата на журналистите и закрилата на техните източници на информация.
 7. да подпомага обучението на българските журналисти за прилагането на етичните правила и норми.

Средства

Член 6. (1) Фондацията като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност постига целите си чрез следните средства:

 1. прилагането на Етичния кодекс на българските медии, приет на 25 ноември 2004 г.;
 2. създаването на орган: “Комисия за журналистическа етика”, която да следи за спазването на нормите на Етичния кодекс;
 3. изготвянето на правилник за дейността на Комисията и контрол за неговото спазване от страна на Комисията;
 4. разпространяване на становища и позиции по въпроси, засягащи целите на Фондацията.

(2) Фондацията няма да извършва съпътстваща стопанска дейност. Тя може да издава печатни материали, които се разпространяват безвъзмездно.

(3) За постигането на целите си и с оглед осъществяването на дейността си Фондацията може да поддържа контакти с държавни органи и други лица в страната, както и със сродни организации в чужбина.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Образуване и управление

Член 7. (1) Имуществото на Фондацията се образува от:

 1. Първоначално дарение на учредителите при учредяване на Фондацията в размер на:
 • Сдружение „Съюз на издателите в България” – 4000 лв.;
 • Сдружение „Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори АБРО” – 4000 лв.;
 • Сдружение „Съюз на българските журналисти” – 2000 лв.
 • Сдружение „Българска медийна коалиция” – 2000 лв.
 • Фондация „Център за развитие на медиите” – 2000 лв. 
 1. Годишно финансиране в размер, определен от СУ за съответната година. Целта на тези плащания е покриване на минимално необходимите разходи за дейността на офиса на Фондацията и Комисията за журналистическа етика.
 2. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
 3. Други приходи и постъпления, осъществявани съгласно установения от закона ред.

(2) Български и чуждестранни физически и юридически лица могат безусловно или под условие да правят дарение или завещание в полза на Фондацията в съответствие с нейните цели.

(3) Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движими и недвижими вещи и вещни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, ценни книжа и други имуществени права.

(4) Фондацията може да откаже да приеме дарение или завещание, направено с неприемливи условия и в противоречие с нейните цели, с разпоредбите на устава или законодателството в страната.

(5) Имуществото на Фондацията се управлява в съответствие със законите на Република България.

(6) С имуществото на Фондацията се разпорежда Съвета на учредителите на Фондацията.

ІV. СТРУКТУРА И ОРГАНИ

Органи на управление

Член 8. (1) Фондацията има висш колективен орган на управление - Съвет на Учредителите и  Управителен орган – Председател на Съвета на учредителите.

(2) Фондацията се представлява и управлява от Председателя на Съвета на учредителите.

(3) Съветът на учредителите може да избира и освобождава Изпълнителен директор. Правомощията и компетентността на Изпълнителния директор се уреждат с договор.

Комисия

Член 9. Фондацията съдава постоянно действащ орган: “Комисия за журналистическа етика”, чрез която осъществява своите основни цели и която се създава по силата на този Устав.

А. СЪВЕТ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Състав

Член 10. (1) Съставът на Съвета на Учредителите (СУ) се определя по следния начин:

А. Представители от страна на следните организации – учредителки на Фондацията:

 • Сдружение „Съюз на издателите в България” - двама представители;
 • Сдружение „Съюз на българските журналисти” – един представител;
 • Сдружение „Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори АБРО” – двама представители;
 • Фондация „Център за развитие на медиите” – един представител.

Б. Членовете на СУ, представители на организациите-учредителки, могат да вземат решение да увеличат състава на СУ с допълнителни членове. За членове на СУ могат да бъдат избирани представители на медии и медийни организации, подписали Етичния кодекс на българските медии и приели настоящия устав, които имат значителен принос за развитието на саморегулацията и висок обществен авторитет. Тези членове се избират и изключват от СУ с мнозинство от три четвърти от всички членове.

(2) В случаите когато членовете на СУ се излъчват от организациите – учредителки на Фондацията, съответната организация следва да депозира във Фондацията протокол от решение на компетентния орган на съответната организация, взето по посочения от нейния устав ред, в който се посочва името/имената на новия/новите членове на Съвета на учредителите. Когато член на Съвета на учредителите спре участието си в неговите заседания, СУ, чрез своя Председател, поканва съответната организация да излъчи нов член, като поставя разумен срок за това. В случай, че съответната организация – учредителка не излъчи свой представител, както и в случай на неосъществяване или преустановяване на дейността на организация-учредителка, съставът на Съвета на учредителите и кворумът за вземане на решения се намаляват съответно.

(3) Мандатът на членовете на СУ по чл. 10, ал. 1, б. „Б“ е за срок от три години.

(4) СУ избира измежду членовете си председател. За председател може да бъде избиран само представител на организация-учредител. Председателят се избира с мнозинство от 3/4 от гласовете на членовете на Съвета на учредителите. Мандатът на председателя е три години. Член на Съвета на учредителите може да бъде избран за председател за не повече от два последователни мандата. Съветът на учредителите може да прекрати мандата на председателя предсрочно с мнозинство от 3/4 от всички членове.

(5) Съвета на учредителите заседава най-малко веднъж годишно. Свикването на СУ става по инициатива на Председателя на СУ или по искане на най-малко 1/3 от членовете на СУ. Уведомяването за заседанието става чрез покана, изпратена чрез електронна поща, най-малко 7 (седем) дни преди определената дата за провеждане на заседанието. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието на СУ и по чия инициатива то се свиква.

(6) Заседанията на СУ се ръководят от Председателя или от друг, специално избран на целта член на СУ. СУ води книги за протоколите от своите заседания, като ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на неговото съдържание.

Компетентност на Съвета на Учредителите. Вземане на решения.

Член 11. (1) Съветът на Учредителите:

 1. Изменя и допълва Учредителния акт - устав на Фондацията след съгласуване с организациите – учредителки;
 2. Избира действащи и резервни членове на Комисията за журналистическа етика;
 3. Приема, изменя и допълва Правилника за дейността на Комисията за журналистическа етика на базата на постъпили предложения от комисията;
 4. След постъпване на предложения от комисията за изменения и допълнения на Етичния кодекс на българските медии, ги предлага за обсъждане от организациите – учредителки на Фондацията и ги утвърждава;
 5. Избира и освобождава Изпълнителния директор на Фондацията;
 6. Приема бюджета и доклада за дейността на Фондацията, изготвени от Председателя на Съвета на учредилите;
 7. Приема правила за осъществяване на общественополезната дейност на Фондацията и решения за разходване и разпореждане с имуществото на Фондацията за осъществяване на предмета на дейност при спазване изискванията на Учредителния акт-устав и по реда и при условията, предвидени в ЗЮЛНЦ.
 8. Води регистър на медиите, присъединили се към Етичния кодекс, като приема декларации от страна на издатели на периодични печатни издания, съответно радио- и телевизионни оператори, с които те се задължават да се съобразяват и съгласяват с наложените им от Комисията за журналистическа етика санкции в случай на нарушаване от тяхна страна на нормите на Кодекса;
 9. Взема решения по всички въпроси, които не са изрично уредени в настоящия Устав.

(2)  Необходимият кворум за заседанията на Съвета на учредителите е минимум пет души, но не по-малко от половината членове. 

(3) Освен в случаите, в които този Устав постановява друго, Съветът на учредителите взема решения, както следва:

 1. За приемане на бюджета, годишния отчет, както и в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 – за промяна в устава, т. 2 – за избор на членове на Комисията по журналистическа етика, и т. 4 – за промяна на Етичния кодекс на българските медии – с мнозинство 3/4 от всички членове;
 2. По всички останали въпроси – с обикновено мнозинство от присъстващите.

Компетентност на председателя

Член 12. Председателят на Фондацията:

 1. Представлява и управлява Фондацията;
 2. Свиква и ръководи заседанията на Съвета на учредителите;
 3. Свиква и ръководи първото заседание на Комисията по журналистическа етика до избирането на нейно ръководство;
 4. Набира средства за Фондацията от всички подходящи източници;
 5. Разходва имуществото на Фондацията в съответствие с  утвърдения бюджет;
 6. Изготвя и внася в СУ проект за бюджет на Фондацията;
 7. Изготвя и внася в СУ отчет за дейността на Фондацията и финансов отчет;
 8. Заявява за вписване и обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, обстоятелствата и актовете, предвидени за вписване и обявяване съгласно действащото законодателство;
 9. Извършва като ликвидатор на Фондацията задълженията по нейната ликвидация в случай на прекратяване на нейната дейност.

Б. КОМИСИЯ ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ЕТИКА (ЕТИЧНА КОМИСИЯ)

Определение. Състав

Чл. 13. (1) Комисията за журналистическа етика към Фондация „Национален съвет за журналистическа етика” (Комисията) е постоянно действащ, работен орган на Фондацията, без управителни функции.

(2) Членове на Комисията могат да бъдат:

 • Действащи журналисти;
 • експерти в областта на медиите, с висок обществен авторитет.

(3) Комисията има 7 (седем) члена, от които не по-малко от четирима трябва да са действащи журналисти и не по-малко от двама – експерти.

(4) Изборът на членове на Комисията става по ред и правила, които се приемат от Съвета на учредителите, и се обявяват публично.

Независимост. Мандат

Член 14. (1) Членовете на Комисията са независими в своите действия и не могат да получават указания от други лица.

(2) Мандатът на членовете на Комисията е три години, считано от датата на избирането на Комисията, и приключва с избирането на нов състав на Комисията.

(3) Мандатът на член на Комисията се прекратява предсрочно от Съвета на учредителите:

 1. По негово искане;
 2. При системно неучастие в работата на Комисията (три и повече пъти).

(4) При предсрочно прекратяване на мандат съставът на Комисията се попълва с резервен член, по реда на направените при избора номинации и за срока на мандата на действащата комисия.

Ръководство на Комисията

Член 15. (1) На своето първо заседание Комисията избира измежду своите членове председател и двама заместници. Изборът става с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на Комисията.

(2) Заседанията на Комисията се свикват и ръководят от  Председателя, а в негово отсъствие от заместник-председател.

Задачи на Комисията.

Член 16. (1) Комисията изпълнява следните задачи:

 1. Получава жалби, свързани с публикации във вестници, списания, информационни агенции и други периодични издания с редакционно съдържание, респективно с журналистически материали, разпространени в програмите на радио- или телевизионни оператори и ги разглежда в съответствие с утвърдените процедурни правила. Това се отнася и за материали, разпространени в интернет. Комисията има право да приема и разглежда жалби срещу всяка медия, независимо дали тя се е присъединила към Етичния кодекс на българските медии или не.
 2. Посредничи между жалбоподателя и засегнатата медия преди официалното разглеждане на случая с оглед постигането на удовлетворение под формата на право на отговор или поправка;
 3. Взема решения по жалби в съответствие с процедурните правила, като тълкува и прилага нормите на Етичния кодекс на българските медии;
 4. Прави препоръка, отправя предупреждение или изказва порицание на печатната или електронната медия, публикувала, съответно разпространила спорния материал, когато намери това за необходимо;
 5. Анализира обсъжданите казуси и на тази база отправя препоръки за подобряване на журналистическата работа в съответните медии чрез тълкуване на нормите на Етичния кодекс;
 6. Констатира наличието на недостатъци в сферата на плурализма на мненията и информацията и препоръчва на Съвета на учредителите мерки за тяхното отстраняване;
 7. Дава на Съвета на Учредителите предложения за изменения и допълнения на Етичния кодекс на българските медии;
 8. Информира обществеността за дейността и решенията си.

Заседания. Решения.

Член 17. (1)  За изпълнение на задачите си Комисията се свиква на заседания винаги когато е необходимо. Заседанията се свикват от председателя или по инициатива членовете. Заседанията могат да са присъствени или неприсъствени.

(2) Комисията взема решения най-малко с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) Всички останали процедурни въпроси, включително и редът за разглеждане на жалби се уреждат в Правилника за работа на комисията, приет от Съвета на Учредителите.

Саморегулиране. Публикуване на порицания. Сътрудничество

Член 18. (1) Присъединилите се към Етичния кодекс издатели и оператори се задължават да публикуват в изданията си или да излъчват в програмите си по подходящ начин информации за решенията на Комисията.

(2) Присъединилите се към Етичния кодекс издатели и оператори предоставят доброволно на Комисията копия от публикации в техните издания, или предавания, излъчени в техните програми, които са предмет на разглеждана от Комисията жалба.

Протоколи

Член 19. За заседанията на Комисията се води протокол, който трябва да съдържа най-малко съдържанието на взетите решения, мотивите към тях и резултатите от проведеното гласуване. Протоколите се подписват от председателстващия съответното заседание.

 1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Годишни отчети

Член 20. (1) Годишните финансови отчети на Фондацията подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

(2) Председателят изготвя веднъж годишно доклад за дейността на Фондацията съгласно изискванията на действащото законодателство.  

(3) Фондацията води и поддържа книги, в които се вписват протоколите от заседанията на Съвета на учредителите.

(4) Годишния финансов отчет и докладът за дейността на Фондацията се обявяват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията.

(5) Фондацията, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност не може да сключва сделки с лица, посочени в чл. 41 ал. 4 от ЗЮЛНЦ.

Прекратяване и ликвидация

Член 21. (1) Фондацията се прекратява в случаите, посочени в чл.13 от ЗЮЛНЦ.

(2) Ликвидация на Фондацията се извършва по реда на чл.14 и чл. 43 от ЗЮЛНЦ.

(3) Разпределянето на останалото след ликвидация имущество на Фондацията се извършва с решение на Съвета на Учредителите в съответствие с  реда по чл.15 и чл. 44 от ЗЮЛНЦ.

 

VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Фондацията има кръгъл печат с надпис: “Фондация “Национален съвет за журналистическа етика”, който се полага върху актовете и документите, изходящи от Съвета на Учредителите или от Изпълнителния директор. Фондацията разполага и с печат с надпис: “Комисия по журналистическа етика”, който се полагат върху актовете на Комисията.
 • 2. Всички неуредени в настоящия устав или в действащото законодателство въпроси се решават с решение на Съвета на Учредителите.

 

Настоящият Учредителен акт – Устав е приет на заседание на Съвета на учредителите на 08 октомври 2014 г. и е последно изменен с решение на Съвета на учредителите от 29.06.2019 г.