Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за Фондация „Национален съвет за журналистическа етика” („Фондацията“, „ние“, „нас“).

 

Фондацията уважава Вашата лична и персонална сфера и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните[1] и действащото в Република България законодателство за защита на личните данни.

 

С настоящата Политика за поверителност на лични данни („Политиката“) Ви информираме за това как Фондацията събира и използва личните Ви данни.

 

Настоящата Политика се отнася за обработването на лични данни на физически лица – страни и представители на страни по производства пред Комисията по журналистическа етика; физически лица – доставчици и представители на доставчици на услуги на Фондацията; посетители на уебсайта на Фондацията: http://mediaethics-bg.org/ („Уебсайта“); лица, с които Фондацията кореспондира под различни форми; физически лица, направили искания за упражняване на права на субект на данни, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните.

 

 1. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Администратор на личните данни е Фондация „Национален съвет за журналистическа етика”.

 

Фондация „Национален съвет за журналистическа етика” (Фондацията) е юридическо лице с нестопанска цел, вписана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 131463428, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 14, Лендмарк център, ет. 1.

 

Ако имате въпроси, свързани с настоящaта Политика за поверителност или относно обработваните от Фондацията лични данни, може да се обърнете за информация към нас. Данните за връзка с Фондацията са:

 • адрес: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 14, Лендмарк център, ет.1, за Фондация „Национален съвет за журналистическа етика”;
 • e-mail: mediaethicbg@gmail.com.

 

Повече информация относно действащите нормативни актове за защита на личните данни можете да получите на официалната страница на Комисията за защита на личните данни на Република България: www.cpdp.bg.

 

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

 1. „Лични данни” означава всяка информация, свързана с физическо лице („субект на данни“), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като: име, личен идентификационен номер, данни за местонахождение, пол, адрес, телефонен номер, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

 

 1. „Обработване на лични данни” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

 • ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИТЕ

    

Обичайно Вашите лични данни, обработвани от Фондацията, са получени директно от Вас като субект на данни.

 

Вашите лични данни могат да бъдат получени от трето лице в следните случаи:

 • при обработване на лични данни във връзка с производства пред Комисията по журналистическа етика – лични данни могат да бъдат предоставени от страна по производството, различна от субекта на данните, трето лице, или да бъдат публично достъпни (информация, публикувана в медиите);
 • при обработване на лични данни във връзка с договори за предоставяне на услуги – лични данни могат да бъдат предоставени от представител на организацията, за която работите.

 

Има и случаи, в които личните данни се събират автоматично – това се отнася за случаите на събирането на лични данни чрез т.нар. „бисквитки“ и log файлове, генерирани при посещение на нашия Уебсайт. За повече информация вижте нашата Политика за бисквитки, достъпна на нашия Уебсайт.

 

Ако Вие предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че на това лице е била предоставена тази Политика и че са спазени изискванията на приложимото законодателство, преди да предоставите информацията.

 

Ако сте на възраст под 14 години, моля не ни предоставяйте Ваша информация, освен ако нямате разрешението на родител или настойник да направите това.

 

Молим за Вашето съдействие да поддържаме Вашата информация актуална, като ни информирате за всякакви промени във Вашите лични данни.

 

 1. ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Личните данни, които Фондацията обработва, са различни за различните категории субекти на данни.

 

 1. Данни, свързани с идентифициране на самоличността:
 • имена – обработват се за: страни и представители на страни по производства по жалби, подавани до Комисията по журналистическа етика; доставчици и представители на доставчици на услуги; лица, с които Фондацията разменя кореспонденция (по имейл, чрез контактна форма на Уебсайта или чрез физическа поща);
 • единен граждански номер/личен номер на чужденец – обработват се за физически лица – доставчици и представители на доставчици на услуги, физически лица, отправили искания към Фондацията за упражняване на права на субект на данни;
 • данни от документ за самоличност физически лица – обработват се за доставчици и представители на доставчици на услуги, физически лица, отправили искания към Фондацията за упражняване на права на субект на данни.

 

 1. Данни за контакт (адрес; телефонен номер; e-mail /електронна поща) – обработват се за страни и представители на страни по производства по жалби, подавани до Комисията по журналистическа етика; доставчици и представители на доставчици на услуги; лица, с които Фондацията разменя кореспонденция (по имейл, чрез контактна форма на Уебсайта или чрез физическа поща).

 

 1. Други данни
 • Данни за социална, религиозна, политическа, икономическа, етническа идентичност, трудови и медицински данни могат да бъдат обработвани по отношение на страни и представители на страни по производства по жалби, подавани до Комисията по журналистическа етика, доколкото обработването на такива данни е свързано с производството пред Комисията по журналистическа етика и при подходящи гаранции за правата и свободите на субекта на данни и при спазване на приложимото законодателство;
 • финансови данни и данни за банкови сметки– по отношение на доставчици на услуги.
 • IP адрес, дата и час на посещение на Уебсайта, използван интернет браузър, посетени уеб страници, използвано устройство и друга информация, свързана с посещението на Уебсайта на Фондацията – по отношение на посетители на Уебсайта на Фондацията.

 

 

 1. V. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ

 

Фондацията обработва личните Ви данни само за целите, за които са събрани, освен ако обработването за други цели е съвместимо с първоначалните цели.

 

 1. Цели, при които обработването се основава на изпълнение на задача от обществен интерес:

 

Лични данни на страни и представители на страни по производства по жалби, подавани до Комисията по журналистическа етика във връзка с нарушаване на правилата на Етичния кодекс на българските медии („Етичния кодекс“), се обработват за нуждите на:

 

1.1. Администрирането на жалби: регистрация на жалбата във воден регистър от Фондацията; водене на преписки; проверка на допустимостта и явната неоснователност на жалбата; контакт със страните за участие в заседания на Комисията за журналистическа етика („Етичната комисия“), медиация, отстраняване на нередовности от жалбата, искане на становище по жалбата от ответната страна, изпращане на решения на Комисията за журналистическа етика.

 

1.2. Разрешаване на спорове между медии и аудитория относно спазването на правилата на Етичния кодекс на българските медии от Комисията за журналистическа етика – преценка за основателност на жалбата и вземане на решение и изготвяне на решението по постъпилата жалба.

 

1.3. Публикуване на решенията на Комисията по журналистическа етика – Фондацията публикува на Уебсайта решенията по спорове с предмет правилата на Етичния кодекс, с цел утвърждаването на единни професионални стандарти, популяризиране на медийната саморегулация и правото на засегнатите лица на жалба, повишаване на информационната култура на аудиторията и създаване на потребност за търсене на точна, проверена и балансирана информация, както и за издигане авторитета на медиите.

 

 1. Цели, при които обработването на лични данни се основава на изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключването му:

 

Лични данни на доставчици и представители на доставчици на услуги, се обработват за нуждите на:

 

2.1. Изготвяне на договор – с цел подписване на договор, Фондацията трябва да разполага с определени лични данни на съконтрахента (напр. име, ЕГН /личен номер на чужденец/ номер на лична карта, постоянен адрес) и данни за контакт с него. Възможно е Фондацията да поиска допълнителна информация в зависимост от характера на услугите, които са предмет на договора, като например номер на банкова сметка.

 

 • Изпълнение на сключения договор – съдействие при изпълнение на правата и задължения по сключения договор, в т.ч. заплащане или обработка на получено плащане въз основа на договора.

 

 • Кореспонденция във връзка със сключения договор – Фондацията обработва лични данни, за да осъществява контакт със своите съконтрахенти. Съобщенията касаят само услугите, предмет на договора.

 

 1. Цели, при които обработването на лични данни се основава на спазване на законово задължение:

 

 • Предприемане на мерки за наблюдение на операциите и сделките с оглед изпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма – обработване за тези цели се осъществява само доколкото това се изисква съгласно ЗМИП по отношение на клиенти по смисъла на ЗМИП (физически или юридически лица или други правни образувания, които встъпват в делови взаимоотношения или извършват единична операция или сделка с Фондацията), действителни собственици на клиенти, представляващи на клиенти, лица, включени в контролните органи, органите на управление и представителство на клиенти.
 • Упражняване на правата на субект на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните – за да предоставим съответната информация или извършим необходимото действие (обработване за тези цели се осъществява по отношение на всички субекти на данни, които упражняват свои права като субекти на данни).

 

 • Изпълнение на задължения на Фондацията, произтичащи от данъчното и осигурителното законодателство, свързани с плащане на данъци и осигурителни вноски (обработване за тези цели се осъществява само по отношение на доставчици и представители на доставчици на услуги).

 

 • В други случаи, в които обработването на лични данни може да се изисква съгласно приложимото българско законодателство.

 

 1. Цели, при които обработването на лични данни се основава на легитимните интереси на Администратора или на субекта на данните или трето лице:

 

4.1. Съдебни действия във връзка със защита на правата на Фондацията – Фондацията може да обработва личните Ви данни, за да защитава правата и законните си интереси в съдебни/арбитражни/изпълнителни процеси, включително с помощта на външни адвокати (обработване за тези цели може да се осъществи по отношение на всички субекти на данни, с които Фондацията има правен спор).

 

4.2. Обработване на запитвания, с изкл. на жалби, постъпващи чрез контактната форма, налична на Уебсайта – Фондацията ще обработва личните Ви данни, предоставени от Вас чрез контактната форма, налична на Уебсайта на Фондацията, за да може да отговори на всяко Ваше запитване, възражение, мнение или препоръка (обработване за тези цели се осъществява по отношение на субекти на данни, подали съобщение чрез контактната форма на Уебсайта на Фондацията).

 

 • Абониране за решения – За да получавате съобщения за нови решения на Комисията за журналистическа етика, Вие трябва да се абонирате за това чрез регистрационната форма, достъпна на Уебсайта, като предоставите име и електронен адрес. Фондацията ще използва предоставените имена и електронни адреси само за целите на информирането Ви, че е публикувано ново решение. Легитимните интереси на Фондацията се изразяват в осигуряване на прозрачност на своята дейност по решаване на спорове между аудитория и медия (обработване за тези цели се осъществява по отношение на субекти на данни, абонирали се да получават решения на Етичната комисия по имейл).

 

4.4. Съхранение на данни в лог файлове – Фондацията ще обработва данните, съхранявани в лог файловете с цел предотвратяване на хакерски атаки; водене на статистика на посещенията; осигуряване на възможност за администриране на Уебсайта чрез ftp връзка; осигуряване на възможност за оказване на техническо съдействие при възникване на казус със Уебсайта; съдействие на държавни органи при упражняване на правомощията им по ЗМВР и приложимите процесуални закони (обработване за тези цели се осъществява по отношение на посетителите на Уебсайта на Фондацията).

 

4.5. Използване на бисквитки – вижте нашата Политика за бисквитки.

 

Обработването за тези цели е необходимо за защитата на законните интереси на Фондацията като администратор на лични данни, като тези интереси са свързани с основната дейност и цели, за постигането на които е създадена Фондацията. Фондацията е предприела всички необходими мерки, за да гарантира сигурното и законосъобразно обработване на личните Ви данни.

 

 1. VI. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА УЕБ СТРАНИЦАТА НА ФОНДАЦИЯТА – http://mediaethics-bg.org/

 

В допълнение към информацията, посочена по-горе, в настоящия раздел се описва как използваме личните Ви данни, когато посещавате Уебсайта на Фондацията.

 

Чрез Уебсайта на Фондацията, Вие можете да:

 • разглеждате съдържанието, качено на Уебсайта на Фондацията;
 • подадете жалба срещу медия за нарушения на Етичния кодекс;
 • отправите запитване, молба, препоръка или друго искане, различно от жалба;
 • се регистрирате, за да получавате съобщения, когато бъде публикувано ново решение на Комисията за журналистическа етика.

 

При посещение на нашия Уебсайт при всички случаи се събират лични данни в т.нар. log файлове и в „бисквитки” /виж по-долу в Раздел VI/. Обичайно в log файловете се събира информация за IP адрес, дата и час на посещение, използван браузър, посетени страници от съответния потребител. При осъществяване на комуникация с Фондацията (чрез подаване или отговор на жалби; при комуникация, подадена чрез контактната форма на Уебсайта) се събират и идентификационни данни и данни за контакт.

 

 1. Фондацията събира лични данни чрез своя Уебсайт основно по два начина:

 

 • пряко – когато предоставяте лични данни, за да осъществите комуникация с нас, подавате жалба;

и

 • непряко – чрез технологията на нашия Уебсайт.

 

 1. Основание за обработване

 

Обработването на личните Ви данни, когато подавате жалба за нарушение на правилата на Етичния кодекс чрез Уебсайта ни, е в изпълнение на задача от обществен интерес. Целта, за която обработваме Вашите лични данни, е решаване на спорове между дадена медия и лице, подало жалба срещу нея, във връзка с правилата, установени в Етичния кодекс на българските медии.

 

Когато използвате контактната форма на Уебсайта на Фондацията, за да можем да Ви идентифицираме, да обработим съобщението и да Ви изпратим нашия отговор, е необходимо да обработим Ваши идентификационни данни и данни за контакт, които следва да бъдат попълнени при изпращане на съобщението. Това обработване се основава на нашите (но и Вашите) легитимни интереси. Ако това запитване е свързано със сключен договор, то основанието за обработване на личните Ви данни е в изпълнение на сключен договор.

 

Основание за обработване на личните Ви данни, когато се абонирате чрез Уебсайта за получаване на съобщения за нови решения на Комисията, е въз основа на легитимните интереси на Фондацията. Целта да обработваме личните Ви данни, предоставени от Вас, е за да Ви изпратим съобщение с информация за публикуването на ново решение. Легитимните интереси на Фондацията се изразяват в осигуряване на прозрачност на дейността по решаване на етични спорове относно медийно съдържание. Вие имате право да прекратите по всяко време абонамента си, като уведомите Фондацията за желанието си чрез посочените по-горе в Раздел I данни за контакт.

 

Използването на бисквитки и съхранението на данни в лог файлове също се основават на легитимните интереси на Фондацията.

 

VII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 

Уебсайтът ни използва бисквитки. Моля вижте Политиката за бисквитки, в която можете да намерите подробна информация за „бисквитките”, видове, период на съхранение, наличие на „бисквитки на трети лица”.

 

VIII. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. Лица, на които Фондацията предоставя лични данни по силата на действащото законодателство:

 

1.1. Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) – достъп до лични данни на всяка категория субект на данни може да бъде предоставен в случай на проверка и при спазване на приложимото законодателство;

1.2. Правораздавателни органи – съдилища, прокуратура, арбитражни съдилища /при наличие на договорно основание/ – в случай на правен спор между субект на данни и Фондацията, лични данни на субекта на данни може да бъдат предоставени на правораздавателни органи;

1.3. Органи на МВР – при упражняване на правомощия по Закона за Министерство на вътрешните работи и други нормативни актове;

1.4. Други държавни органи и институции – в случай на проверки и при спазване на приложимото законодателство;

1.5. Ответна страна по жалбата-медия – при подаване на жалба пред Комисията по журналистическа етика (във връзка с жалби срещу публикации в медиите).

 

 1. Лица, на които Фондацията предоставя лични данни във връзка със задача от обществен интерес:

 

Достъп до лични данни на страни и представители на страни по производства пред Комисията по журналистическа етика се предоставят на:

 

2.1. Членове на Комисията за журналистическа етика и Изпълнителен секретар на Фондацията – във връзка с разглеждане на случая, администриране на преписката и постановяване на решение по него.

 

Що се касае до посетители на Уебсайта и до лица, които са се абонирали за получаване на решения на Етичната комисия, обръщаме внимание, че при изготвяне на решенията на Комисията по журналистическа етика, имената на физическите лица (страни по производството и споменати в разглеждания материал) са анонимизирани – изписват се с абревиатура.

 

 1. Лица, на които Фондацията предоставя лични данни по силата на сключен договор

 

3.1. Служителите на Фондацията, чиято трудова дейност е свързана със:

 • регистриране, водене на преписки, администриране и предварителна проверка за допустимост на жалбите, контакт със страните;
 • сключване на договори и изпълнението им, действия предхождащи неговото подписване;
 • кореспонденция с трети лица;
 • счетоводно отчитане на сделки;
 • проверки във връзка с посещенията на Уебсайта на Фондацията.

 

3.2.  Други /трети/ физически и юридически лица, обработващи лични данни по силата на договор с Фондацията, в случай на необходимост във връзка с предоставяните услуги:

3.2.1.Трети лица, предоставящи информационни и комуникационни услуги и технологии във връзка с операционните системи и услуги, ползвани от Фондацията – доставчици на софтуерни услуги, куриери и др. – лични данни на всички категории субекти на данни;

3.2.2. Външни адвокати/адвокатски дружества, които имат сключени договори за правно обслужване и правна защита с Фондацията – лични данни на всички категории субекти на данни;

3.2.3. Кредитни институции /банки/ – лични данни на доставчици и представители на доставчици на услуги;

3.2.4. Външни счетоводители/счетоводни къщи, които осъществяват счетоводното обслужване на Фондацията – лични данни на доставчици и представители на доставчици на услуги;

3.2.5. Физически лица, които по силата на граждански договор, са ангажирани с дейности, свързани с обработване на лични данни, като администриране на преписки на Комисията по журналистическа етика, сключване и изпълнение на договори за предоставяне на услуги, водене на кореспонденция, проверки във връзка с посещенията на Уебсайта на Фондацията и др.;

3.2.6. Хостинг компания – при предоставяне на услуги по хостинг на Уебсайта, компанията, предоставяща хостинг услугите има достъп до log файловете, съдържащи информацията за посещенията на Уебсайта.

 

 1. Фондацията няма да споделя Вашите лични данни с лица, базирани извън Европейското икономическо пространство.

 

 1. IX. ВАШИТЕ ПРАВА

 

Във връзка с обработването на Вашите лични данни от Фондацията, Вие разполагате с изброените в настоящия раздел права. Правата по т. 1 до 6 по-долу можете да упражните, като изпратите писмено искане до Фондацията чрез посочените по-горе в Раздел I данни за контакт.  Ако упражнявате някое от посочените права, ние ще проверим Вашето право да го упражните и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по-сложни случаи или ако сме получили многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме своевременно.

 

Вашите права са следните:

 

 1. Право на достъп – Имате право по всяко време, при поискване, да получите информация от нас относно категориите лични данни, свързани с Вас, които обработваме и източниците на тези данни, целите на обработване, получателите или категориите получатели, на които данните се предоставят и всякаква друга информация, която е необходимо да получите съгласно приложимото законодателство.

 

 1. Право на коригиране – Имате право да поискате от Фондацията да коригира или допълни Ваши лични данни, когато те са неточни или непълни. Фондацията осигурява своевременната им актуализация.

 

 1. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен”) – По Ваше искане, Фондацията изтрива или анонимизира личните Ви данни в следните случаи: когато Вашите лични данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглили предоставено съгласие, което е било основание за обработването и не е налице друго правно основание за обработване; когато възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество над Вашите фундаментални права и свободи; в други случаи, които вече нямаме законово основание да обработваме Вашите лични данни и на други основания за изтриване на данните съгласно закона.

 

Законът предвижда случаи, в които Фондацията има право да откаже да изтрие личните Ви данни. Това са случаи, в които обработването е необходимо за:

 • упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение на Фондацията или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официални правомощия на Фондацията;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент за защита на данните;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

 1. Право на ограничаване на обработването – Вие можете, в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните, да изискате от нас да обработваме Вашите лични данни само до ограничена степен. Това право се прилага по-специално, ако точността на Вашите лични данни е оспорена; ако поискате ограничена обработка вместо изтриване при условията на законно искане за изтриване; в случай че данните вече не се изискват за целите, които преследваме, но Вие изисквате данните, за да установите, упражните или защитите законните ви права; и докато трае проверка от наша страна, в случай че сте възразили срещу обработването.

 

 1. Право на преносимост на данните – Когато обработването на личните Ви данни е основано на съгласие или на договорно задължение и се извършва с автоматизирани средства, Вие имате право да получите личните данни, които се отнасят до Вас и които сте предоставили на Фондацията в широко разпространен, структуриран и пригоден за машинно четене формат, както и да поискате Фондацията да препрати/прехвърли тези данни към друг администратор, без възпрепятстване от Фондацията, когато това е технически осъществимо.

 

 1. Право на възражение – Вие имате право по причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, да подадете възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато обработването им се основава на легитимен интерес на Фондацията или на трета страна, съответно когато е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия. В случай че Фондацията установи убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или това обработване е с цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ние ще продължим да обработваме Вашите лични данни. В този случай Фондацията ще се свърже с Вас, за да изясни причините да продължава да обработва данните Ви. Ако такива убедителни законови основания за обработването не бъдат установени, Фондацията ще преустанови обработването на личните Ви данни и ще информира всички засегнати страни, на които данните са били законосъобразно предоставени.

 

Имате право да възразите и срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, като в този случай обработването на личните данни се преустановява без допълнителни изисквания. Към момента Фондацията не обработва лични данни за целите на директния маркетинг.

 

 1. Право на подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни – Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни срещу действията на Фондацията, свързани с обработката на личните Ви данни. Комисията за защита на личните данни е с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: cpdp.bg. Молим Ви преди това да се опитате да разрешите проблема с нас, въпреки че имате право да се свържете с Комисията за защита на личните данни по всяко време.

 

 

 1. X. ПРИЛАГАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 

Фондацията не прилага в своята дейност автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по смисъла на чл. 22 от Общия регламент относно защитата на данните.

 

 1. XI. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

 

 1. Ние защитаваме личните данни в строго съответствие с действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и личните данни (вкл. Регламент ЕС/2016/679).

 

 1. Вашата информация се съхранява на наши защитени сървъри или на защитени сървъри на наши подизпълнители или партньори (или в определени случаи информацията се съхранява и на хартиен носител при спазване на необходимите защити). Информацията е достъпна и се използва в съответствие с нашите политики и стандарти за сигурност (или тези на нашите подизпълнители или партньори), винаги при спазване на действащото законодателство и необходимите мерки за защита.

 

 1. Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или Уебсайта е без риск от кибер атаки, ние и нашите партньори работим усилено, за да поддържаме мерки за физическа, персонална, документална и защита на автоматизирани информационни системи по отношение на Вашите данни в съответствие с приложимото законодателство. Например, ние прилагаме следните мерки:
 • Строго ограничен достъп на служители и подизпълнители до Вашите данни, предоставен само с оглед реализиране на целите, за които се обработват и на база необходимост от узнаване;
 • Личните данни се съхраняват в електронен вид в служебни компютри, до които имат достъп служителите на Фондацията посредством лични акаунти и пароли; осъществява се наблюдение и защита от вируси; създават се копия и резервни копия за възстановяване.
 • Всички хартиени документи, които могат да съдържат Ваши лични данни, се съхраняват в архив на адреса по регистрация на Фондацията.
 • На адреса по регистрация на Фондацията, където се извършва обработване на лични данни, се осъществява денонощна физическа и техническа (чрез сигнално-охранителна техника и видеонаблюдение) охрана; противопожарна защита, въведени са процедури за контрол на физическия достъп.
 • Служителите на Фондацията, който обработват лични данни, са запознати с изискванията на действащото законодателство, с политиките на Фондацията, със съществуващите рискове и сценарии за действие при настъпването им.
 • Предвидена е и договорна защита по договорите с трети лица – обработващи лични данни от името на Фондацията.

 

XII. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Фондацията ще обработва и съхранява личните Ви данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, за които Вашите лични данни са събрани, както и за да бъдат изпълнени законовите изисквания за съхранение на тези данни за определен срок. Фондацията унищожава данните, веднага след като целта, поради която са събрани, е изпълнена, освен ако същите не са необходими за спазване законите на Република България, както и за изпълнение на задача от обществен интерес или свързана с упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администраторите на лични данни, съгласно правото на Съюза или съгласно правото на държава членка.

 

Личните данни, съдържащи се в документите по производствата пред Комисията за журналистическа етика, се съхраняват за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на приключване на производството. След изтичането на този срок се съхраняват решенията на Комисията по журналистическа етика, в които личните данни са анонимизирани (напр. за имената на физическите лица се ползва абревиатура), до отпадане на обществения интерес от публичност на решението.

 

Личните данни, съдържащи се в счетоводните и финансови документи и в документите във връзка с формирането на органите на Фондацията, се съхраняват за целите на данъчно – осигурителния контрол съгласно нормативно определените срокове.  При всички случаи личните данни се съхраняват до окончателното уреждане на всички финансови отношения между страните в зависимост от нормативните изисквания.

 

Личните Ви данни, които се обработват с цел изпълнение на договор с Фондацията, се съхраняват за срока на действие на правоотношението и след това – до изтичане на приложимите давностни и преклузивни срокове във връзка с упражняване на права и предявяване на претенции.

 

Личните данни на субектите, които са се абонирали за получаване на съобщения за нови решения на Етичната комисия, ще се обработват до прекратяване на абонамента от страна на съответното лице.

 

Кореспонденция, съдържаща лични данни, разменена чрез контактната форма на Уебсайта, чрез електронна поща или чрез физическа поща, се съхранява за срок от 5 години след получаването ѝ.

 

Лични данни, обработвани във връзка с получени от Фондацията искания за упражняване на права на субект на данни, се съхраняват за срок от 1 година след получаване на искането.

 

Когато обработването на личните данни е във връзка с предявяване на правни претенции и защита в правни спорове, сроковете за съхранение и изтриване са следните:

 • До изтичане на приложимите давностни и преклузивни срокове за упражняване на права и предявяване на претенции;
 • 5 години от влизане в сила на решението/ датата на прекратяване на изпълнителното дело, ако е образувано такова – при правни спорове, по които е постановено осъдително решение;
 • До разпореждане с правото от страна на Фондацията – при правни спорове, по които е постановено решение по конститутивен или установителен иск.

 

Личните данни за посетители на Уебсайта, събирани чрез т.нар. log файлове, се съхраняват за срок от 1 месец след получаването им. Сроковете за съхранение на данните, събирани чрез т.нар. бисквитки, можете да видите в Политиката за бисквитки на нашия Уебсайт.

 

След изтичане на срока на съхранение Фондацията осигурява надлежното унищожаване, изтриване или анонимизиране на личните данни, при спазване на приложимото законодателство.

 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Ние можем да правим промени в тази Политика от време на време. Промените в тази Политика ще влязат в сила, когато преразгледаната Политика бъде публикувана на страницата ни: http://mediaethics-bg.org/. Ако Вие използвате нашата страница или нашите услуги след промените, това ще се тълкува като приемане от Ваша страна на актуализираната Политика.

 

Настоящата политика е приета с решение на Съвета на учредителите на Фондацията от 25.08.2020 г.

[1] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), ОВ L 119/1 -88.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

Настоящата политика за „бисквитки“ се отнася за интернет сайт: http://mediaethics-bg.org/, собственост на  Фондация „Национална журналистическа етика”, ЕИК 131463428. Този сайт използва „бисквитки“. С тази политика се предоставя подробна информация за същността на „бисквитките“, видове „бисквитки“, наличие на „бисквитки“ на трети страни на нашия сайт и какви „бисквитки“ използваме.

 

1. Какво са „бисквитките”?

„Бисквитките“ (cookies) са малки текстови файлове, които се съхраняват в браузъра или твърдия диск на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате интернет сайт или приложение. „Бисквитките“ позволяват на сайта да „запомня“ действията или предпочитанията Ви с течение на времето. Те се използват главно за повишаване на “отзивчивостта” на интернет сайтовете, както и за предоставяне на информация за интернет трафик на собствениците на сайта. „Бисквитките“ по никакъв начин не вредят на Вашето устройство.

 

2. Видове „бисквитки”

В зависимост от предназначението и целите „бисквитките” могат да се използват за правилно функциониране на интернет сайт, подобряване на неговите функционалности, персонализиране на услугите, достъпни на интернет сайта, анализиране на поведението на потребителите (лицата, които посещават сайта), вкл. и с цел директен маркетинг и реклама.

От друга страна, има различни видове „бисквитки” според продължителността на живот – сесийни и постоянни „бисквитки”. Сесийните „бисквитки” нямат дата или период на валидност, действието им приключва, когато затворите браузъра или излезете от сайта.  Сесийните „бисквитки” съхраняват само информация за това, което потребителят прави по време на една сесия на достъп до уебсайта.  Постоянните „бисквитки” остават запаметени на Вашето устройство за определен период от време след приключване на потребителската Ви сесия на сайта и позволяват предпочитанията и настройките Ви да бъдат „запомнени“, когато посетите отново сайта.

„Бисквитките“ са на „първи” и на „трети страни” според домейна, към който принадлежат.

 

3. Нашият интернет сайт използва следните видове „бисквитки”

 

Нашият сайт използва единствено абсолютно необходими „бисквитки” (necessary cookies). Тези „бисквитки” са необходими, за да ви предоставим услугите, достъпни чрез нашия интернет сайт и да използвате някои от неговите функции. Сайтът не може да функционира правилно, ако деактивирате тези „бисквитки“.

 

Име Домейн Предназначение Срок
wordpress_test_cookie mediaethics-bg.org Бисквитката се използва за проверка дали бисквитките са активирани, за да осигурят подходящо потребителско изживяване. Сесийни бисквитки
wordpress_[hash] mediaethics-bg.org При влизане в потребителски профил, регистриран на сайта, WordPress използва тази бисквитка, за запомняне на потребителската сесия (съхраняване на данните за удостоверяване). Използването ѝ е ограничено до областта на екрана за администриране /wp-admin/ Сесийни бисквитки
wordpress_logged_in_[hash] mediaethics-bg.org След влизане в потребителски профил, WordPress задава тази бисквитка, която показва кога сте влезли в системата и кой сте Вие с цел по-добро използване на интерфейса. Сесийни бисквитки
wp-settings-1 mediaethics-bg.org WordPress също така задава няколко wp-settings-[UID] бисквитки. В края на бисквитката е Вашият индивидуален идентификационен номер от таблицата на базата данни на потребителите.  Тази бисквитка се използва за персонализиране на Вашия изглед на администраторски интерфейс, а вероятно и на основния интерфейс на сайта. 1 година
wp-settings-time-1 mediaethics-bg.org WordPress също така задава няколко wp-settings-{time}-[UID] бисквитки. Номерът в края е Вашият индивидуален идентификационен номер от таблицата на базата данни на потребителите. Тази бисквитка се използва за идентифициране на времето, в което са зададени wp-settings- {user}. 1 година
mc_session_ids[default]

mc_session_ids[multi][0]

mc_session_ids[multi][1]

mc_session_ids[multi][2]

mc_session_ids[multi][3]

mc_session_ids[multi][4]

mediaethics-bg.org Тези „бисквитки” се добавят като част от нашия Captcha плъгин, използван за контактната форма на нашия уебсайт. Това се използва за целите на сигурността, за да се уверим, че човек изпраща съобщението. 10 минути
viewed_cookie_policy mediaethics-bg.org Тази „бисквитка” записва дали посетителят на сайта е  избрал поле „Разбрах”, с което потвърждава, че се е запознал с настоящата Политика за бисквитки. 1 година

 

 

Нашият сайт не използва:

 • рекламни „бисквитки” (advertising cookies), които на  база Вашето поведение в нашия уеб сайт да може да Ви показват реклами, така че да отговарят на Вашите предпочитания и интереси;
 • статистически „бисквитки” (analytics cookies), чието предназначение е реклама съответно анализ как потребителите взаимодействат със даден интернет сайт, като събират и отчитат информация анонимно, с цел оптимизация на това, което предлага този сайт;
 • функционални бисквитки (preference cookies), които дават възможност на сайта да осигури подобрена функционалност и персонализация въз основа на предишни посещения на сайта.

 

4. Съобщение за използването на „бисквитки”

Всеки път, когато посещавате сайта ни, ще получавате съобщение, което Ви уведомява за използваните от нас „бисквитки“. Това съобщение ще се визуализира, докато не натиснете  “Разбрах”,  с което Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на бисквитки, съгласно изложеното в  настоящата Политика за бисквитки.

 

5. Как да управлявате и изтривате „бисквитките”

Можете да приложите настройки на Вашия компютър, ако не искате да приемате бисквитки, като деактивирате „бисквитките” или настроите да ви информира всеки път, когато сайт поиска да съхранява „бисквитка“.

Различните браузъри имат различни функции за деактивиране на „бисквитки”. В зависимост от използвания от вас браузър, моля последвайте съответния линк:

За Internet Explorerтук;

За Mozilla Firefoxтук;

За Operaтук;

За Google Chromeтук;

 

Ако Вашият браузър не е сред изброените, може да използвате съответното меню за помощ на браузъра Ви, за да прегледате наличните опции.

 

Ако решите да деактивирате бисквитките, можете да използвате нашия уебсайт, но достъпът до някои функционалности и области на сайта може да бъде ограничен.

 

6. Въпроси:
В случай че имате въпроси, възражение или други искания във връзка с използването на „бисквитки”, не се колебайте да се свържете с нас на имейл mediaethicbg@gmail.com.

 

7. Актуализация и промени

Фондация „Национален съвет за журналистическа етика” си запазва правото да променя Политиката за бисквитки. Всички бъдещи промени в Политика за бисквитки ще бъдат публикувани на нашата уеб страница.

 

Научете повече за това кои сме ние, как можете да се свържете с нас и как обработваме личните данни в нашата Политика за поверителност.

Caldera Forms Preview

подаване на жалба тест

 
 
 
 
 
 

Последни публикувани решения

test-home

Home

NATIONAL COUNCIL FOR JOURNALISM ETHICS

тест1

Медии, подписали Кодекса

Списък на медиите, подписали/присъединили се към Етичния кодекс на българските медии

* Ако създавате медия и искате да се присъедините към Етичния кодекс на българските медии, молим да се свържете с нас на имейл: mediaethicbg@gmail.com

** С присъединяването към Етичния кодекс на българските медии, приет на 25 ноември 2004 г. юридическото лице, създаващо съответната медия, приема да се съобразява с решенията на Комисията за журналистическа етика към Фондация “Национален съвет за журналистическа етика”.

 

Вестник Абагар

радио Арена  Русе

Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРΘ

Атика медия България

Балкан Българска Телевизия

Вестник Банкеръ

BG радио

Би Ти Ви

Вестник Борба

телевизия Ботевград

Вестник Ботевградски вести

радио Браво

Вестник Бряг

Българска асоциация на регионалните медии, БАРМ

Българска медийна коалиция

Българско национално радио

Българска национална телевизия

Българска телеграфна агенция

Вариант 6 кабелна телевизия

www.varnapool.net, електронен Вестник

Вестник Вести – Нова Загора

Радио Витоша

www.vlastta.com,електронно издание

Военен телевизионен канал

Вестник Вяра

Дарик Радио

Вестник 24 часа

Джаз ФМ радио

Вестник Дневен Труд

Вестник Дневник

Вестник Капитал

Вестник Дума

НКТ Евроком

Телевизия Европа

Вестник Екип 7

Радио Експрес

Списание Жената днес

Вестник Земя

Списание Идеалист

Инфо радио

Класик ФМ радио

Телевизия Кис 13

Вестник Конкурент

Вестник Марица

Радио MIXX

Вестник Народен глас

Вестник Национална Бизнес поща

Радио Нет

Радио Нова Европа

Нова Телевизия

Вестник Нов живот

Вестник Новинар

Вестник Новинар юг

Вестник Нощен Труд

Вестник Θтзвук

Вестник Пари

Вестник Перперикон

Вестник Позвънете новини

Вестник Посоки

Вестник Посредник

Ретро Радио

Вестник Родна слава

Вестник Родопски вести

Вестник Русия днес

Вестник Сега

Телевизия 7 дни

Вестник Седмица

Вестник Сити Маркет

Вестник Сливенски новини

Вестник Сливенско дело

Вестник София Ехо

Вестник Софийски имоти

Вестник Стандарт

Вестник Старозагорски новини

Вестник Строителство градът

Вестник Струма

Съюз на българските журналисти

Съюз на издателите в България

Списание Тема

Вестник Търговищки новини

Радио ФМ+

Радио Франс Интернасионал

Радио Фреш

Информациона агенция Фокус

Радио Форте

Кабелна Телевизия Фотон- К

Радио Чан

Вестник Черно море

Вестник Черноморски фар

Вестник Шуменска заря

Вестник Янтра Днес

Евромегдан.бг

ИтарМедиа

Зов Нюз – www.zovnews.com

Враца Нюз – vratzanews.com

Offnews

Би Ай Ти Телевизия – BiT

Успелите (uspelite.bg)

Под тепето

Faktor.bg

BurgasDaily.com

Нет Инфо АД

Дарик Нюз ЕООД

Bgtourism.bg

Travelnews.bg

CruiseNews.bg

Етичен кодекс на българските медии

 • Съгласно конституцията на България и нейните международни споразумения в сферата на човешките права;
 • Като потвърждаваме, че всеки има основното право на свобода на изразяване, достъп до информация, защита на личното достойнство и неприкосновеността на личния живот и право на безопасност и сигурност;
 • Като потвърждаваме, че трябва да бъде гарантирано правото на медиите да работят без всякаква цензура;
 • Като съзнаваме, че за да се балансират тези права, медиите имат както свободи, така и отговорности, както права, така и задължения;
 • Като декларираме, че нашата основна цел, възприемайки духа и буквата на този Кодекс, е да уважаваме правото на обществото да получава и разпространява достоверна информация, за да могат гражданите да играят активна роля в условията на прозрачна демокрация;
 • Като признаваме своята отговорност да уважаваме тези права, ние, представителите на българските медии, приемаме следните принципи:

 

1. ПРЕДOСТАВЯНЕ НА ДOСТOВЕРНА ИНФOРМАЦИЯ НА OБЩЕСТВOТO

1.1  Точност

1.1.1 Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да скриваме или изопачаваме факти.

1.1.2 Няма да публикуваме  информация, за която знаем, че е невярна.

1.1.3 Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани текстове, документи, образи и звуци.

1.1.4 Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията.

1.1.5 В коментарите и анализите ще се стремим да представяме разнообразни мнения и гледни точки.

1.1.6 При отразяване на спорове ще се стремим да дадем възможност на засегнатите страни да изразят своята позиция.

1.2  Поправки

1.2.1 Ще публикуваме ясна и достатъчно забележима поправка, щом бъде доказано,  че е публикувана неточна или подвеждаща информация, и ще се извиним, ако е необходимо.

1.2.2  Ще предоставяме право на отговор на лица и организации, засегнати пряко от неточни или подвеждащи публикации.

1.3  Източници

1.3.1 Ще се стремим да проверяваме информацията преди нейното публикуване, като търсим и използваме различни източници,  и доколкото е възможно ще посочваме нейния произход.

1.3.2 Предпочитаме да използваме идентифицирани източници пред анонимните, чиято честност и надеждност не може да се прецени от обществото.

1.3.3   Няма да разкриваме поверителните си източници на информация.

1.3.4 Винаги ще посочваме, когато информацията не е потвърдена.

 

2. СЪБИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФOРМАЦИЯ

2.1  Идентификация

2.1.1 Ще събираме информация с честни и законни средства.

2.1.2 Ако използваме уловки, скрити камери и микрофони или друга специална техника, както и прикриване на професионалната си идентичност, това ще става, само ако няма друг начин да осигурим изключително важна за обществения интерес информация; ще посочваме в информацията, че са използвани такива методи.

2.2  Тормоз

2.2.1  Няма да използваме заплахи, принуда и тормоз за събиране на информация.

2.3 Неприкосновеност на личния живот

2.3.1 Уважаваме неприкосновеността на личния живот на всеки.

2.3.2  Ще избягваме публикуването на снимки и записи, направени извън обществените места, ако засегнатите лица не са съгласни.

2.3.3 Няма да засилваме мъката на хората, попаднали в беда или пострадали от престъпление, и ще съобщаваме такива информации със съчувствие и сдържаност.

2.3.4 Ще уважаваме желанието на хората да не бъдат безпокоени в скръбта си.

2.3.5 Само особено важен обществен интерес може да оправдае намесата  на медиите в личния и семейния живот.

2.3.6 Съгласно практиката на Европейския съд за правата на човека публичните лица се ползват с по-ниска степен на защита на личния живот и затова информация за техния личен живот може да бъде разкривана, но само когато се налага от обществения интерес.

2.4  Деца

2.4.1 Ще проявяваме специална отговорност за спазване на правата на децата, включително и правото им да бъдат чути.

2.4.2 Няма да се възползваме от тяхната неопитност и доверчивост.

2.4.3 Няма да публикуваме информация или снимки за личния живот на деца, освен ако не е от значителен обществен интерес.

2.4.4 Няма да разкриваме самоличността на деца, попаднали в беда или засегнати от престъпления, когато това може да им навреди.

2.4.5 Ще избягваме да интервюираме деца без съгласие на възрастни, отговарящи за тях.

2.5  Дискриминация

2.5.1 Като уважаваме правото на всеки да живее в сигурност и безопасност, няма да публикуваме материали, подбуждащи или насърчаващи омраза, насилие и всякаква форма на дискриминация.

2.5.2 Няма да посочваме расовата, религиозната, етническата принадлежност, сексуалната ориентация, умственото или физическото състояние, ако тези факти нямат съществено значение за смисъла на информацията.

2.6  Престъпления и жестокост

2.6.1 Спазваме презумпцията за невинност и не квалифицираме никого като “престъпник” преди издадена присъда.

2.6.2 Ако сме информирали за обвинения срещу някого, ще съобщим и за изхода от съдебния процес.

2.6.3 Ще проявяваме предпазливост при разкриването на самоличността на жертви на престъпления и свидетели на престъпления, особено в случаите на сексуално насилие, освен ако самите жертви не се съгласят да бъдат идентифицирани.

2.6.4 Ще се въздържаме от възхваляващо или придаващо излишна сензационност отразяване на престъпления, насилие и жестокост.

2.6.5 Ще внимаваме да не бъдем използвани за платформа от онези, които насърчават, подбуждат или прилагат насилие; ще съобщаваме за техните действия с необходимата сдържаност и само ако това е в очевиден обществен интерес.

2.7 Благоприличие

2.7.1 Ще се придържаме към добър тон и благоприличие в нашите публикации.

2.8  Самоубийства

2.8.1 При съобщаване за самоубийства, ще избягваме да огласяваме подробности за начина, по който са извършени, за да ограничим риска от подражание

 

3. РЕДАКЦИOННА НЕЗАВИСИМOСТ

3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.

3.2 Ясно ще разграничаваме вземането на редакционни решения от търговската политика на медията.

3.3 Ясно ще разграничаваме редакционното съдържание от платените публикации, рекламните или спонсорираните материали.

3.4 Ние не приемаме каквито и да било лични, политически или финансови стимули, които могат да повлияят на нашата способност да предоставяме на обществото точна информация.

3.5 Няма да използваме достъпа си до информация като средство за лично облагодетелстване, особено по отношение на информация за развитието на бизнеса и финансовите пазари.

3.6 Няма да отразяваме събития или теми, в които имаме пряк личен интерес, или ще посочим личните си интереси, когато това има отношение към материала.

3.7 Уважаваме правото на журналиста да откаже да изпълни задачи, или да бъде посочен като автор на материали, нарушаващи буквата и духа на този Кодекс.

3.8 Ние няма да плащаме на източници  за информация, но където се наложи плащане, за да се получи информация, която обществото има право да знае,  ние ясно ще посочим, че е било платено за нея.

 

4. ВЗАИМOOТНOШЕНИЯ В МЕДИИТЕ И МЕЖДУ МЕДИИТЕ

4.1 Ние вярваме, че взаимоотношенията между медиите, както и между медийните професионалисти, работещи в тях, трябва да се характеризират с взаимно уважение и честна конкуренция, с цел запазване на авторитета на професията.

4.2 Ние вярваме, че обществото има право да знае кой притежава и контролира медиите.

4.3 Ние смятаме за неприемливи всички форми на плагиатство.

4.4 Ние уважаваме авторското право и спазваме авторскоправните споразумения.

4.5 Кратки извадки от чужди материали могат да се използват без разрешение, но задължително трябва да се посочва от коя медия са взети.

4.6 По-дълги откъси или цели материали от други медии могат да се използват само с предварително разрешение и като се посочат авторът и медията.

4.7 Ще подкрепяме наши колеги от други медии, когато те са несправедливо нападани или критикувани. Oт друга страна обаче, професионалната солидарност не ще бъде извинение за укриване или изкривяване на информация.

4.8 Ние вярваме, че журналистите, които са спазили буквата и духа на този Кодекс, но са преследвани в съда от трети страни заради техни публикации, трябва да бъдат подкрепяни от медиите, в които работят.

 

5. OБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

5.1 Нарушаването на условията на този Кодекс може да бъде оправдано, само ако се докаже недвусмислено, че е било в обществен интерес.

5.2 По смисъла на този Кодекс информацията “в обществен интерес” не бива да се обърква с информацията, която е “интересна на обществото”

5.3 Една публикация е “в обществен интерес”, само когато:

 • е в защита на здравето, безопасността и сигурността;
 • съдейства за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления и злоупотреба с власт;
 • предпазва обществото от опасността да бъде сериозно заблуждавано.

Подаване на жалба

Подаване на жалба

 
 
 
 
 
 


Често задавани въпроси

 

 

 

Кой има право да подаде жалба?

Право на жалба имат физически и юридически лица.

Срещу кои медии може да се подаде жалба?

Комисията по журналистическа етика приема за разглеждане жалби срещу публикации във вестници, списания, информационни агенции, интернет сайтове или други периодични издания, съответно срещу предавания, разпространени в радио- или телевизионни програми, когато жалбата има за предмет установяване на нарушение на Етичния кодекс на българските медии.

В какъв срок от публикуването/разпространенето на журналистическия материал може да се подаде жалба?

Жалба може да се отправи в срок не по-късно от два месеца след датата на публикацията, съответно предаването.

Какво съдържа жалбата?

Жалбите се подават в писмен вид и трябва да съдържат:

 • трите имена на жалбоподателя;
 • адрес (пощенски адрес / е-mail) и телефон за връзка;
 • място и дата на подаване;
 • наименование на медията (вестник, списание, радиооператор, телевизионен оператор, информационна агенция, интернет сайт) и заглавие на публикацията/ име на предаването;
 • дата на публикацията/ дата и час на предаването;
 • предмет на жалбата:
 • текст от Етичния кодекс, който считате за нарушен;
 • конкретно искане към Комисията.

* Когато жалбата е насочена срещу печатна медия, интернет сайт или информационна агенция, към жалбата се прилага копие от публикацията, от което да е видно името на медията, датата, респективно часът на публикацията/разпространението.

Кои жалби не се разглеждат от Комисията?

Не се разглеждат:

 • анонимни жалби;
 • жалби във връзка с публикации/ предавания, публикувани/разпространени преди повече от два месеца от датата на подаване на жалбата;
 • жалби по случаи, при които е налице висящо съдебно производство.

Как се подават жалбите?

Уеб страницата на Националния съвет за журналистическа етика поддържа онлайн форма за подаване на жалби.

- Ако желаете, можете да подадете жалбата си на имейл: mediaethicbg@gmail.com

- За кореспонденция на хартиен носител, моля да ползвате следния адрес:

гр. София, 1463, пл. "България", № 1, НДК - Административна сграда, ет. 15, офис № 2

* Молим в адресното пространство да изпишете "за АБРΘ"

! Не забравяйте да приложите към жалбата копие от публикациите, както и вашите адрес и телефон за връзка. 

При въпроси относно процедурата за подаване на жалби, можете да се свържете с нас на имейл: mediaethicbg@gmail.com

Връзки и документи

Становища и позиции

Правилник за дейността

П Р А В И Л Н И К
за дейността на Комисията за журналистическа етика

І. Вътрешна организация на работата
Заседания и начин на работа
Чл. 1. (1) С оглед изпълнението на задачите си комисията се събира на редовно заседание не по-рядко от веднъж месечно при наличието на образувани преписки.
(2) Заседанието се свиква от председателя на комисията чрез секретариата на Фондация “Национален съвет за журналистическа етика”. Комисията може да бъде свикана на заседание и по инициатива на една четвърт от членовете й.
(3) Поканата за заседанието се отправя най-малко 5 дни предварително по електронна поща. Дневният ред се обявява в поканата. В спешни случаи срокът на поканата може да е по-кратък, но не по-малко от 24 часа и се съобщава по телефон.
(4) При необходимост председателят на комисията може да организира обсъждане и чрез размяна на съобщения по електронната поща.
(5) Секретариатът на Фондацията оказва техническо съдействие на комисията при изпълнение на нейните задачи.

Кворум и вземане на решения
Чл. 2. (1) Комисията има кворум, когато присъстват повече от половината от нейните членове.
(2) Комисията взима решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

Протокол от заседанието
Чл. 3. (1) Комисията води за заседанията си протокол, който трябва да съдържа:
1. място, дата и продължителност на заседанието;
2. списък на присъстващите;
3. дневния ред;
4. установяване на кворума;
5. жалбите и взетите решения по тях;
6. Специални искания на участници, отправени в открито заседание.
(2) Особените мнения се представят отделно и се прилагат към протокола.
(3) Протоколът се подписва от протоколиста и председателстващия, съответното заседание, а в случаите по чл. 1, ал. 4 – от председателя на комисията.

Непредубеденост
Чл. 4. Членовете на комисията, включително председателят и заместник-председателите, не могат да правят публични изказвания, в които предпоставят решения.

Публичност
Чл. 5. Разглеждането на жалби става на закрити заседания, освен ако комисията реши друго.

Отчетност
Чл. 6. Комисията се отчита за дейността и решенията си пред обществеността.

ІІ. Правила за разглеждане на жалбите
Право на жалба
Чл. 7. (1) Комисията приема за разглеждане жалби срещу публикации във вестници, списания, информационни агенции, интернет сайтове или други периодични издания, съответно срещу предавания, разпространени в програмите на доставчици на аудиовизуални медийни услуги и радиоуслуги, когато жалбата има за предмет установяване на нарушение на Етичния кодекс на българските медии.
(2) Право на жалба имат физически и юридически лица.
(3) Не се разглеждат:
1. жалби във връзка с публикации/предавания, публикувани/разпространени преди повече от два месеца от датата на подаване на жалбата;
2. анонимни жалби;
3. жалби по случаи, при които е налице висящо съдебно производство.
(4) В случаите, когато жалбата е препратена към комисията за журналистическа етика от друга институция, срокът по ал. 3, т. 1 се смята за спазен, ако е била изпратена в съответната институция в същия срок.

Съдържание на жалбата
Чл. 8. (1) Жалбите се подават в писмен вид и трябва да съдържат:
1. трите имена на жалбоподателя/пълно наименование (фирма) и ЕИК/БУЛСТАТ на юридическото лице;
2. адрес (пощенски адрес/е-mail) и телефон за връзка;
3. място и дата на подаване;
4. наименование на медията (вестник, списание, радиооператор, телевизионен оператор, информационна агенция, интернет сайт) и заглавие на публикацията/име на предаването;
5. дата на публикацията/дата и час на предаването;
6. предмет на жалбата:
• кой текст от Етичния кодекс на българските медии е нарушен според жалбоподателя;
• конкретно искане към комисията.
• Когато жалбата е насочена срещу печатна медия, интернет сайт или информационна агенция, към жалбата се прилага копие от публикацията, от което да е видно името на медията, датата, респективно часът на публикацията.

Регистър
Чл. 9. (1) Всички постъпили жалби се завеждат в регистър. Регистърът на жалбите съдържа:
1. датата, на която е постъпила жалбата;
2. името на жалбоподателя;
3. ответната медия/ медии;
4. предмета на жалбата съгласно чл. 8, ал.1, т.6;
(2) В регистъра се отразяват и всички действия, предприети от комисията във връзка с разглеждането на жалбата и датата на постановяване на решението.

Предварителна проверка и откриване на производството
Чл. 10. (1) Изпълнителният секретар на Фондацията извършва предварителна проверка за съответствие на всяка постъпила жалба с формалните изисквания на устава и този правилник. При пропуски и непълноти, изпълнителният секретар дава указание на жалбоподателя да допълни жалбата в съответствие с чл. 8, като определи за изпълнение 7-дневен срок.
(2) Изпълнителният секретар информира председателя на комисията за постъпили жалби не по-късно от три дни след постъпване на жалбата.
(3) Ако предметът на жалбата не е свързан с въпроси на журналистическата етика и Комисията по журналистическа етика очевидно не е компетентна да я разгледа, изпълнителният секретар, след консултация с председателя на комисията, съобщава това на жалбоподателя.
(4) Ако жалбата е явно неоснователна, изпълнителният секретар, след решение на Комисията по журналистическа етика, съобщава това на жалбоподателя.
(5) Когато жалбата съдържа всички изискуеми реквизити и е допустима, председателят определя член на комисията за докладчик, който да подготви и предложи на комисията проект за решение и мотиви.
(6) Комисията изпраща жалбата на ответната страна и я поканва за становище, като предоставя 7-дневен срок за предоставянето му.
(7) В случаите, когато жалбата засяга дейността на доставчик на медийни услуги, комисията предлага на ответната страна да предостави запис на онази част от програмата, във връзка с която се твърди извършено нарушение.

Медиация
Чл. 11. (1) Със съгласието на страните, комисията има възможност по всяко време, преди произнасяне с решение, да урежда конфликтите чрез медиация (посредничество).
(2) Срокът за провеждане на медиация не може да надхвърля 10 дни.
(3) С уведомяването на ответната страна за постъпилата жалба, изпълнителният секретар разяснява възможността за разрешаване на спора чрез посредничество.
(4) Страните могат да проведат срещи за доброволно уреждане на спора с посредничеството на председателя на комисията, нейни членове и изпълнителния секретар.
(5) По взаимно съгласие на страните и с оглед постигане на решение, удовлетворяващо двете страни, срокът по ал. 2 може да бъде удължен.
(6) Ако ответната медия реши, по свое собствено желание, да удовлетвори жалбата и предприетите съобразно това действия са приемливи за жалбоподателя, и се публикуват или излъчат по подходящ начин, казусът се смята за приключен. За достатъчно поправяне на нарушението се считат мерките, предприети от ответната страна, които са подходящи за опазване на професионалната етика и така възстановяват авторитета на медиите.
(7) След изтичане на срока по ал. 2 изпълнителният секретар проверява дали ответната медия е поправила сама нарушението на Етичния кодекс, като търси мнението на жалбоподателя. В противен случай, или ако предложените мерки не са достатъчни за жалбоподателя, то разглеждането на жалбата продължава съгласно този правилник.
(8) В случай, че не бъде постигнат резултат чрез медиация, производството пред комисията продължава.

Открито заседание на комисията. Изслушване на страните
Чл. 12. Когато докладчикът прецени, че фактите по случая не са изяснени в достатъчна степен, за участие в процедурите могат да бъдат поканени заинтересованите страни – лично или чрез техни упълномощени представители. Това става с разпореждане на председателя на комисията. Покани се отправят в писмена форма най-късно една седмица преди заседанието.

Отвод
Чл. 13. (1) Всеки от участниците в процедурата може да поиска отвод на членове на комисията при съмнение за конфликт на интереси. Членове на комисията сами могат да обявят своя отвод, когато съществува основание за съмнение в тяхната безпристрастност.
(2) Отвод на член на комисията се прави задължително, когато в разглеждания казус е засегнат той лично или медия, с която той има правна връзка.
(3) Обосновано писмено искане за отвод се подава до комисията в рамките на седем дни след изпращане на уведомлението.
(4) Ако по време на обсъжданията възникне съмнение за конфликт на интереси, то следва искането за отвод да се подаде незабавно.
(5) Комисията взима решение за основателността на отвода без участието на засегнатия член. За всеки случай на отвод се решава поотделно.

Закрито заседание на комисията
Чл. 14 (1) Решението на комисията се взема в закрито заседание.
(2) За заседанието се изготвя протокол, който отразява основните моменти от него. Специални искания на участници и решенията на комисията се записват дословно или се прилагат към протокола.
(3) Всеки член на комисията може да поиска дословното протоколиране на отделни изказвания.
(4) След като чрез протокола се запознаят с взетите решения и мотивите за тях, членовете на комисията, които не са присъствали на заседанието, могат да подкрепят решенията. В такъв случай техният глас се отразява като допълнение към протокола.
(6) Изпълнителният секретар на комисията информира заинтересованите страни за взетото решение. Решението се изпраща на заинтересованите страни в писмена форма след утвърждаване на протокола от заседанието.

Споразумения
Чл. 15. Във всеки един стадий на разглеждането на казуса комисията може да препоръчва и подканва страните към споразумяване.

Други процедурни правила
Чл. 16. (1) Членовете на комисията спазват изискването за поверителност на информацията.
(2) При разглеждането на случаите комисията се ръководи от нормите на Етичния кодекс на българските медии и свободните убеждения на своите членове.
(3) Членове, чийто убеждения не съвпадат с взетото от комисията решение, могат да оповестят особеното си мнение (вот на малцинството), ако са го обявили веднага след като е станало ясно, че взетото решение на мнозинството не съвпада с тяхното. Председателят на комисията е длъжен да оповести вота на малцинството и неговите мотиви.

Решения
Чл. 17. (1) Комисията се произнася с решение.
(2) Когато комисията стигне до убеждението, че жалбата е основателна и когато са изчерпани всички средства за споразумение, тя поканва медията, публикувала/разпространила оспорвания материал да публикува/разпространи поправка, да предостави право на отговор или да поднесе извинение по подходящ начин (препоръка);
(3) В случай, че съответната медия не изпълни препоръката и след отправеното предупреждение, комисията порицава публично съответната медия, като изразява неодобрението си за формата или съдържанието на оспорвания материал (порицание).
(4) При формулирането на препоръка следва да се вземе под внимание тежестта на нарушението, последиците за засегнатия/засегнатите в следствие на публикацията, както и евентуалните стъпки от страна на публикуващата/разпространяващата медия с цел намаляване на такива последствия и/или избягване на повторения на такива случаи.

Постановяване на решението
Чл. 18. (1) Взетите решения, заедно с мотивите към тях, се оформят писмено и се подписват от председателстващия заседанието и протоколиста.
(2) Решенията задължително трябва да бъдат придружени от мотиви.
(3) Особените мнения се прилагат към решението и протокола в тридневен срок.
(4) Решенията, заедно с мотивите към тях, се изпращат на заинтересованите страни не по-късно от седем дни след приемането им.
(5) До окончателното приключване на случая комисията може да дава информация само за формалния етап, на който той се намира, без да го коментира по същество.

Ново разглеждане
Чл. 19. (1) С оглед на доброволния характер на тяхното изпълнение, решенията, които взима комисията, не подлежат на обжалване. Възобновяването на приключен спор по дадена жалба е допустимо, ако:
1. това е поискано от жалбоподателя или ответната страна и
2. се доказват нови обстоятелства, които сами по себе си или във връзка с предишните мотиви за решението могат да доведат до решение, значително различаващо се от първоначалното.

Препоръки по принципни въпроси на журналистическата дейност. Становища по въпроси от обществен интерес
Чл. 20 (1) Комисията може по своя инициатива да разглежда въпроси от обществен интерес, както и да отправя препоръки към медиите по принципни въпроси на журналистическата дейност.
(2) Препоръки се издават по принципни въпроси по прилагането на Етичния кодекс.
(3) Становища се издават по въпроси – предмет на обществени дебати.

Публичност
Чл. 21 (1) Решенията, препоръките по принципни въпроси на журналистическата дейност и становищата по въпроси от обществен интерес се публикуват на сайта на комисията и се разгласяват по подходящ начин чрез медиите.
(2) Комисията може да не публикува решение, ако това се налага с цел защита на засегнатото лице.
(3) В случаите по чл. 17, ал. 3, комисията обявява порицанието публично. Публичното обявяване се осъществява чрез публикуване на решението на интернет страницата на комисията и изпращане на решението до медиите.

Дискусии
Чл. 22. Комисията може да организира публични дискусии по принципни въпроси на журналистическата дейност, както и по въпроси от обществен интерес.

Допълнителни разпоредби
Чл. 23 Комисията избира председател и заместник-председател/и с мандат 1 година.

Състав на Комисията

Комисия за журналистическа етика

Органи на управление

 

Съвет на учредителите;
Анна Танова-Атанасовапредседател

Теодор Захов

Снежана Тодорова

Елена Велкова

Светлана Джамджиева

Яна Пеловска

Ирина Недева

Изпълнителен директорЕва Петрова

Устав

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ -
УСТАВ НА

ФОНДАЦИЯ “НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ЕТИКА”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование

Член 1. (1) Фондацията има наименование “НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ЕТИКА” и придобива качеството на юридическо лице с вписването в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел на съда. Наименованието на Фондацията се изписва на латиница по следния начин: „NATIONAL COUNCIL FOR JOURNALISTIC ETHICS“.

Седалище

Член 2. (1) Седалището и адресът на управление на Фондацията са: гр. София, 1463, район „Триадица” , пл. "България", № 1, НДК, Административна сграда, ет.15, офис 2.

(2) Наименованието на Фондацията, нейното седалище и адрес, както и данните за нейната съдебна регистрация, включително и БУЛСТАТ, данъчен номер и банкови сметки, се поставят върху всички писмени изявления, документи и издания, които изхождат от нейно име.

Срок

Член 3. Съществуването на Фондацията не е ограничено със срок.

Самоопределение

Член 4. (1) Фондацията като юридическо лице с нестопанска цел се определя за извършване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 2 и чл. 38 от ЗЮЛНЦ.

(2) Фондацията не може да се преобразува във фондация за осъществяване на дейност в частна полза.

ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Цели

Член 5. Фондацията ще разходва имуществото си за осъществяване на следните цели:

 1. да защитава правото на аудиторията да бъде всестранно и точно информирана;
 2. да допринася за установяването на журналистически стандарти;
 3. да допринася за издигане авторитета на медиите;
 4. да създаде система за саморегулиране на медиите чрез прилагането на Етичен кодекс и решаването на спорове между медиите и аудиторията;
 5. да стимулира публичния дебат по въпросите на журналистическата етика;
 6. да укрепва свободата на словото, защитата на правата на журналистите и закрилата на техните източници на информация.
 7. да подпомага обучението на българските журналисти за прилагането на етичните правила и норми.

Средства

Член 6. (1) Фондацията като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност постига целите си чрез следните средства:

 1. прилагането на Етичния кодекс на българските медии, приет на 25 ноември 2004 г.;
 2. създаването на орган: “Комисия за журналистическа етика”, която да следи за спазването на нормите на Етичния кодекс;
 3. изготвянето на правилник за дейността на Комисията и контрол за неговото спазване от страна на Комисията;
 4. разпространяване на становища и позиции по въпроси, засягащи целите на Фондацията.

(2) Фондацията няма да извършва съпътстваща стопанска дейност. Тя може да издава печатни материали, които се разпространяват безвъзмездно.

(3) За постигането на целите си и с оглед осъществяването на дейността си Фондацията може да поддържа контакти с държавни органи и други лица в страната, както и със сродни организации в чужбина.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Образуване и управление

Член 7. (1) Имуществото на Фондацията се образува от:

 1. Първоначално дарение на учредителите при учредяване на Фондацията в размер на:
 • Сдружение „Съюз на издателите в България” – 4000 лв.;
 • Сдружение „Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори АБРО” – 4000 лв.;
 • Сдружение „Съюз на българските журналисти” – 2000 лв.
 • Сдружение „Българска медийна коалиция” – 2000 лв.
 • Фондация „Център за развитие на медиите” – 2000 лв. 
 1. Годишно финансиране в размер, определен от СУ за съответната година. Целта на тези плащания е покриване на минимално необходимите разходи за дейността на офиса на Фондацията и Комисията за журналистическа етика.
 2. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
 3. Други приходи и постъпления, осъществявани съгласно установения от закона ред.

(2) Български и чуждестранни физически и юридически лица могат безусловно или под условие да правят дарение или завещание в полза на Фондацията в съответствие с нейните цели.

(3) Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движими и недвижими вещи и вещни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, ценни книжа и други имуществени права.

(4) Фондацията може да откаже да приеме дарение или завещание, направено с неприемливи условия и в противоречие с нейните цели, с разпоредбите на устава или законодателството в страната.

(5) Имуществото на Фондацията се управлява в съответствие със законите на Република България.

(6) С имуществото на Фондацията се разпорежда Съвета на учредителите на Фондацията.

ІV. СТРУКТУРА И ОРГАНИ

Органи на управление

Член 8. (1) Фондацията има висш колективен орган на управление - Съвет на Учредителите и  Управителен орган – Председател на Съвета на учредителите.

(2) Фондацията се представлява и управлява от Председателя на Съвета на учредителите.

(3) Съветът на учредителите може да избира и освобождава Изпълнителен директор. Правомощията и компетентността на Изпълнителния директор се уреждат с договор.

Комисия

Член 9. Фондацията съдава постоянно действащ орган: “Комисия за журналистическа етика”, чрез която осъществява своите основни цели и която се създава по силата на този Устав.

А. СЪВЕТ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Състав

Член 10. (1) Съставът на Съвета на Учредителите (СУ) се определя по следния начин:

А. Представители от страна на следните организации – учредителки на Фондацията:

 • Сдружение „Съюз на издателите в България” - двама представители;
 • Сдружение „Съюз на българските журналисти” – един представител;
 • Сдружение „Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори АБРО” – двама представители;
 • Фондация „Център за развитие на медиите” – един представител.

Б. Членовете на СУ, представители на организациите-учредителки, могат да вземат решение да увеличат състава на СУ с допълнителни членове. За членове на СУ могат да бъдат избирани представители на медии и медийни организации, подписали Етичния кодекс на българските медии и приели настоящия устав, които имат значителен принос за развитието на саморегулацията и висок обществен авторитет. Тези членове се избират и изключват от СУ с мнозинство от три четвърти от всички членове.

(2) В случаите когато членовете на СУ се излъчват от организациите – учредителки на Фондацията, съответната организация следва да депозира във Фондацията протокол от решение на компетентния орган на съответната организация, взето по посочения от нейния устав ред, в който се посочва името/имената на новия/новите членове на Съвета на учредителите. Когато член на Съвета на учредителите спре участието си в неговите заседания, СУ, чрез своя Председател, поканва съответната организация да излъчи нов член, като поставя разумен срок за това. В случай, че съответната организация – учредителка не излъчи свой представител, както и в случай на неосъществяване или преустановяване на дейността на организация-учредителка, съставът на Съвета на учредителите и кворумът за вземане на решения се намаляват съответно.

(3) Мандатът на членовете на СУ по чл. 10, ал. 1, б. „Б“ е за срок от три години.

(4) СУ избира измежду членовете си председател. За председател може да бъде избиран само представител на организация-учредител. Председателят се избира с мнозинство от 3/4 от гласовете на членовете на Съвета на учредителите. Мандатът на председателя е три години. Член на Съвета на учредителите може да бъде избран за председател за не повече от два последователни мандата. Съветът на учредителите може да прекрати мандата на председателя предсрочно с мнозинство от 3/4 от всички членове.

(5) Съвета на учредителите заседава най-малко веднъж годишно. Свикването на СУ става по инициатива на Председателя на СУ или по искане на най-малко 1/3 от членовете на СУ. Уведомяването за заседанието става чрез покана, изпратена чрез електронна поща, най-малко 7 (седем) дни преди определената дата за провеждане на заседанието. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието на СУ и по чия инициатива то се свиква.

(6) Заседанията на СУ се ръководят от Председателя или от друг, специално избран на целта член на СУ. СУ води книги за протоколите от своите заседания, като ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на неговото съдържание.

Компетентност на Съвета на Учредителите. Вземане на решения.

Член 11. (1) Съветът на Учредителите:

 1. Изменя и допълва Учредителния акт - устав на Фондацията след съгласуване с организациите – учредителки;
 2. Избира действащи и резервни членове на Комисията за журналистическа етика;
 3. Приема, изменя и допълва Правилника за дейността на Комисията за журналистическа етика на базата на постъпили предложения от комисията;
 4. След постъпване на предложения от комисията за изменения и допълнения на Етичния кодекс на българските медии, ги предлага за обсъждане от организациите – учредителки на Фондацията и ги утвърждава;
 5. Избира и освобождава Изпълнителния директор на Фондацията;
 6. Приема бюджета и доклада за дейността на Фондацията, изготвени от Председателя на Съвета на учредилите;
 7. Приема правила за осъществяване на общественополезната дейност на Фондацията и решения за разходване и разпореждане с имуществото на Фондацията за осъществяване на предмета на дейност при спазване изискванията на Учредителния акт-устав и по реда и при условията, предвидени в ЗЮЛНЦ.
 8. Води регистър на медиите, присъединили се към Етичния кодекс, като приема декларации от страна на издатели на периодични печатни издания, съответно радио- и телевизионни оператори, с които те се задължават да се съобразяват и съгласяват с наложените им от Комисията за журналистическа етика санкции в случай на нарушаване от тяхна страна на нормите на Кодекса;
 9. Взема решения по всички въпроси, които не са изрично уредени в настоящия Устав.

(2)  Необходимият кворум за заседанията на Съвета на учредителите е минимум пет души, но не по-малко от половината членове. 

(3) Освен в случаите, в които този Устав постановява друго, Съветът на учредителите взема решения, както следва:

 1. За приемане на бюджета, годишния отчет, както и в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 – за промяна в устава, т. 2 – за избор на членове на Комисията по журналистическа етика, и т. 4 – за промяна на Етичния кодекс на българските медии – с мнозинство 3/4 от всички членове;
 2. По всички останали въпроси – с обикновено мнозинство от присъстващите.

Компетентност на председателя

Член 12. Председателят на Фондацията:

 1. Представлява и управлява Фондацията;
 2. Свиква и ръководи заседанията на Съвета на учредителите;
 3. Свиква и ръководи първото заседание на Комисията по журналистическа етика до избирането на нейно ръководство;
 4. Набира средства за Фондацията от всички подходящи източници;
 5. Разходва имуществото на Фондацията в съответствие с  утвърдения бюджет;
 6. Изготвя и внася в СУ проект за бюджет на Фондацията;
 7. Изготвя и внася в СУ отчет за дейността на Фондацията и финансов отчет;
 8. Заявява за вписване и обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, обстоятелствата и актовете, предвидени за вписване и обявяване съгласно действащото законодателство;
 9. Извършва като ликвидатор на Фондацията задълженията по нейната ликвидация в случай на прекратяване на нейната дейност.

Б. КОМИСИЯ ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ЕТИКА (ЕТИЧНА КОМИСИЯ)

Определение. Състав

Чл. 13. (1) Комисията за журналистическа етика към Фондация „Национален съвет за журналистическа етика” (Комисията) е постоянно действащ, работен орган на Фондацията, без управителни функции.

(2) Членове на Комисията могат да бъдат:

 • Действащи журналисти;
 • експерти в областта на медиите, с висок обществен авторитет.

(3) Комисията има 7 (седем) члена, от които не по-малко от четирима трябва да са действащи журналисти и не по-малко от двама – експерти.

(4) Изборът на членове на Комисията става по ред и правила, които се приемат от Съвета на учредителите, и се обявяват публично.

Независимост. Мандат

Член 14. (1) Членовете на Комисията са независими в своите действия и не могат да получават указания от други лица.

(2) Мандатът на членовете на Комисията е три години, считано от датата на избирането на Комисията, и приключва с избирането на нов състав на Комисията.

(3) Мандатът на член на Комисията се прекратява предсрочно от Съвета на учредителите:

 1. По негово искане;
 2. При системно неучастие в работата на Комисията (три и повече пъти).

(4) При предсрочно прекратяване на мандат съставът на Комисията се попълва с резервен член, по реда на направените при избора номинации и за срока на мандата на действащата комисия.

Ръководство на Комисията

Член 15. (1) На своето първо заседание Комисията избира измежду своите членове председател и двама заместници. Изборът става с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на Комисията.

(2) Заседанията на Комисията се свикват и ръководят от  Председателя, а в негово отсъствие от заместник-председател.

Задачи на Комисията.

Член 16. (1) Комисията изпълнява следните задачи:

 1. Получава жалби, свързани с публикации във вестници, списания, информационни агенции и други периодични издания с редакционно съдържание, респективно с журналистически материали, разпространени в програмите на радио- или телевизионни оператори и ги разглежда в съответствие с утвърдените процедурни правила. Това се отнася и за материали, разпространени в интернет. Комисията има право да приема и разглежда жалби срещу всяка медия, независимо дали тя се е присъединила към Етичния кодекс на българските медии или не.
 2. Посредничи между жалбоподателя и засегнатата медия преди официалното разглеждане на случая с оглед постигането на удовлетворение под формата на право на отговор или поправка;
 3. Взема решения по жалби в съответствие с процедурните правила, като тълкува и прилага нормите на Етичния кодекс на българските медии;
 4. Прави препоръка, отправя предупреждение или изказва порицание на печатната или електронната медия, публикувала, съответно разпространила спорния материал, когато намери това за необходимо;
 5. Анализира обсъжданите казуси и на тази база отправя препоръки за подобряване на журналистическата работа в съответните медии чрез тълкуване на нормите на Етичния кодекс;
 6. Констатира наличието на недостатъци в сферата на плурализма на мненията и информацията и препоръчва на Съвета на учредителите мерки за тяхното отстраняване;
 7. Дава на Съвета на Учредителите предложения за изменения и допълнения на Етичния кодекс на българските медии;
 8. Информира обществеността за дейността и решенията си.

Заседания. Решения.

Член 17. (1)  За изпълнение на задачите си Комисията се свиква на заседания винаги когато е необходимо. Заседанията се свикват от председателя или по инициатива членовете. Заседанията могат да са присъствени или неприсъствени.

(2) Комисията взема решения най-малко с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) Всички останали процедурни въпроси, включително и редът за разглеждане на жалби се уреждат в Правилника за работа на комисията, приет от Съвета на Учредителите.

Саморегулиране. Публикуване на порицания. Сътрудничество

Член 18. (1) Присъединилите се към Етичния кодекс издатели и оператори се задължават да публикуват в изданията си или да излъчват в програмите си по подходящ начин информации за решенията на Комисията.

(2) Присъединилите се към Етичния кодекс издатели и оператори предоставят доброволно на Комисията копия от публикации в техните издания, или предавания, излъчени в техните програми, които са предмет на разглеждана от Комисията жалба.

Протоколи

Член 19. За заседанията на Комисията се води протокол, който трябва да съдържа най-малко съдържанието на взетите решения, мотивите към тях и резултатите от проведеното гласуване. Протоколите се подписват от председателстващия съответното заседание.

 1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Годишни отчети

Член 20. (1) Годишните финансови отчети на Фондацията подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

(2) Председателят изготвя веднъж годишно доклад за дейността на Фондацията съгласно изискванията на действащото законодателство.  

(3) Фондацията води и поддържа книги, в които се вписват протоколите от заседанията на Съвета на учредителите.

(4) Годишния финансов отчет и докладът за дейността на Фондацията се обявяват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията.

(5) Фондацията, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност не може да сключва сделки с лица, посочени в чл. 41 ал. 4 от ЗЮЛНЦ.

Прекратяване и ликвидация

Член 21. (1) Фондацията се прекратява в случаите, посочени в чл.13 от ЗЮЛНЦ.

(2) Ликвидация на Фондацията се извършва по реда на чл.14 и чл. 43 от ЗЮЛНЦ.

(3) Разпределянето на останалото след ликвидация имущество на Фондацията се извършва с решение на Съвета на Учредителите в съответствие с  реда по чл.15 и чл. 44 от ЗЮЛНЦ.

 

VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Фондацията има кръгъл печат с надпис: “Фондация “Национален съвет за журналистическа етика”, който се полага върху актовете и документите, изходящи от Съвета на Учредителите или от Изпълнителния директор. Фондацията разполага и с печат с надпис: “Комисия по журналистическа етика”, който се полагат върху актовете на Комисията.
 • 2. Всички неуредени в настоящия устав или в действащото законодателство въпроси се решават с решение на Съвета на Учредителите.

 

Настоящият Учредителен акт – Устав е приет на заседание на Съвета на учредителите на 08 октомври 2014 г. и е последно изменен с решение на Съвета на учредителите от 29.06.2019 г.

За НСЖЕ

Фондация “Национален съвет за журналистическа етика” (НСЖЕ) е учредена през 2005 г. като юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза.

Целта на Фондацията е да създаде и поддържа система за саморегулиране на печатните и електронните медии в България на основата на Етичния кодекс на българските медии, приет през 2005 г.

Съучредители на фондацията са Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, Съюзът на издателите в България, Съюзът на българските журналисти, Българска медийна коалиция и Фондация “Център за развитие на медиите”.

В по-широк план, Фондацията си поставя за цел чрез утвърждаването на единни професионални стандарти, популяризиране на медийната саморегулация и правото на засегнатите лица на жалба, да спомогне за повишаване на информационната култура на аудиторията и създаване на потребност за търсене на точна, проверена и балансирана информация. Считаме, че това повишава доверието в медиите, както и тяхната отговорност.

За да гарантира достъпна, ясна, бърза и безплатна процедура за подаване и разглеждане на жалби от граждани и организации срещу печатни и електронни медии, НСЖЕ поддържа секретариат и работен орган – Етична комисия, която разглежда и се произнася по постъпилите жалби.

Етични кодекси

Предстои публикация!

* Съдържанието се подготвя в сътрудничество с Катедра „Медии и обществени комуникации“ на Университета за национално и световно стопанство.

История

Предстои публикация!

* Съдържанието се подготвя в сътрудничество с Катедра „Медии и обществени комуникации“ на Университета за национално и световно стопанство.

 

Етичните стандарти

 1. Сборник с английски преводи на етичните кодекси във всички европейски държави (реализирани по проект от 2008 г. на Факултета по журналистика и масови комуникации на Университета на Тампере): http://ethicnet.uta.fi/codes_by_country
 1. Подробен сравнителен анализ на застъпените базови категории в европейските журналистически етични кодекси: http://ethicnet.uta.fi/inventory_of_codes_by_content_categories
 1. Сайтове на водещи европейски институции, сродни с НСЖЕ:
 1. Важни документи:

Свободна и отговорна преса – доклад на Комисията „Хътчинс“ от 1947 г., САЩ: https://archive.org/details/freeandresponsib029216mbp

 

Съдържанието в този раздел подлежи на допълване и се подготвя в сътрудничество с катедра „Медии и обществени комуникации“ на Университета за национално и световно стопанство. Въпроси и предложения можете да изпращате по електронна поща на адрес: unwe.media@gmail.com.

Медии

Етичен кодекс

Решения

Tърсачката съдържа само норми на Кодекса, по които има практика на Комисията.

 • Търсене по нарушение на Кодекса

Начало

Национален съвет за журналистическа етика

Последни новини

Професионалното саморегулиране на медиите не е цензура или автоцензура, а тяхно задължение Позиция на КЖЕ, 17 декември 2023 Във връзка с появили се в последните дни твърдения и оценки, че саморегулирането на медиите представлява цензура или автоцензура,  по повод  решение на Програмния съвет на Българското национално радио да препоръча на ръководството на програма „Хоризонт“ да […]

В  последните дни  жестокостта и агресията са централна тема на българските медии и обществеността.  Информацията за насилие  над млада жена  в Стара Загора беше последвана от информация и за други подобни случаи, които се разкриват от самите жертви или от органите на реда. Изправени сме пред значим обществен проблем. В такава ситуация  медиите имат важна […]

Призоваваме журналистите и авторите на цифрово съдържание да спазват етичните стандарти, според които личното достойнство и неприкосновеността на личния живот са висша ценност, а децата и хората в неравностойно положение са с висок праг на защита.

Контакт

Предпочитан начин за връзка с нас е формата за контакт по-долу. Ако желаете да подадете жалба, можете да използвате формата за електронно подаване на жалби на Първа страница!

1 + = 8

За кореспонденция на хартиен носител:

гр. София, бул. "Цар Освободител" № 14, ет. 1

* Молим в адресното пространство да изпишете "за АБРО"