Подаване на жалба


Често задавани въпроси

 

 

 

Кой има право да подаде жалба?

Право на жалба имат физически и юридически лица.

Срещу кои медии може да се подаде жалба?

Комисията по журналистическа етика приема за разглеждане жалби срещу публикации във вестници, списания, информационни агенции, интернет сайтове или други периодични издания, съответно срещу предавания, разпространени в радио- или телевизионни програми, когато жалбата има за предмет установяване на нарушение на Етичния кодекс на българските медии.

В какъв срок от публикуването/разпространенето на журналистическия материал може да се подаде жалба?

Жалба може да се отправи в срок не по-късно от два месеца след датата на публикацията, съответно предаването.

Какво съдържа жалбата?

Жалбите се подават в писмен вид и трябва да съдържат:

 • трите имена на жалбоподателя;
 • адрес (пощенски адрес / е-mail) и телефон за връзка;
 • място и дата на подаване;
 • наименование на медията (вестник, списание, радиооператор, телевизионен оператор, информационна агенция, интернет сайт) и заглавие на публикацията/ име на предаването;
 • дата на публикацията/ дата и час на предаването;
 • предмет на жалбата:
 • текст от Етичния кодекс, който считате за нарушен;
 • конкретно искане към Комисията.

* Когато жалбата е насочена срещу печатна медия, интернет сайт или информационна агенция, към жалбата се прилага копие от публикацията, от което да е видно името на медията, датата, респективно часът на публикацията/разпространението.

Кои жалби не се разглеждат от Комисията?

Не се разглеждат:

 • анонимни жалби;
 • жалби във връзка с публикации/ предавания, публикувани/разпространени преди повече от два месеца от датата на подаване на жалбата;
 • жалби по случаи, при които е налице висящо съдебно производство.

Как се подават жалбите?

Уеб страницата на Националния съвет за журналистическа етика поддържа онлайн форма за подаване на жалби.

- Ако желаете, можете да подадете жалбата си на имейл: mediaethicbg@gmail.com

- За кореспонденция на хартиен носител, моля да ползвате следния адрес:

гр. София, 1463, пл. "България", № 1, НДК - Административна сграда, ет. 15, офис № 2

* Молим в адресното пространство да изпишете "за АБРΘ"

! Не забравяйте да приложите към жалбата копие от публикациите, както и вашите адрес и телефон за връзка. 

При въпроси относно процедурата за подаване на жалби, можете да се свържете с нас на имейл: mediaethicbg@gmail.com